امضای تفاهم نامه همکاری میان اداره عالی بررسی افغانستان و ادارۀ ملی تفتیش دولت شاهی سویدن

محترم پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی افغانستان در تداوم تلاش های متمادی خویش بمنظور توسعه روابط با ادارات تفتیش سایرکشورها وکذا در راستای ارتقای ظرفیت مفتشین، اخیراً سفر رسمی ازتاریخ 6 الی 8 سنبله 1397 مطابق 28 الی 30 اگست سال 2018م. به کشور دوست سویدن داشتند.

درین سفرضمن بحث روی موضوعات مسلکی و روابط دوجانبه، تفاهمنامه یی همکاری مسلکی بین اداره عالی بررسی افغانستان و اداره ملی تفتیش سویدن به امضا رساندند. امضای این تفاهمنامه درنوع خود، یک دست آورد بزرگ به اداره عالی بررسی افغانستان محسوب می گردد که بر بنیاد این تفاهمنامه، اداره ملی تفتیش دولت شاهی سویدن در بخش ارتقای ظرفیت مفتشین این اداره در ساحات ذیل همکاری مینماید:

  • تفتیش (مالی، عملکرد و خاص)؛
  • کنترول کیفیت واطمینان کیفیت بالترتیب؛
  • بخش خدماتی (مدیریت منابع بشری و ارتباطات)؛
  • مدیریت (در سطوح بالا، متوسط و پایان)؛

کمک‌های مالی اداره ملی تفتیش دولت شاهی سویدن قرارذیل خواهد بود:

1- مصارف محل بود وباش و سفر های بین المللی، معاشات، مصارف روزانه و سایر مصارف مربوط که توسط کارمندان ذیدخل اداره ملی تفتیش دولت شاهی سویدن صورت می‌گیرد.

2- مصارف مربوط به استخدام مشاورین خارجی که توسط اداره ملی تفتیش دولت شاهی سویدن قرارداد میگردند. اداره ملی تفتیش دولت شاهی سویدن مصارف سفر و محل اقامت را نیز برای کارمندان اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان هنگام ضرورت فراهم خواهد نمود.

    قابل ذکر است که این یادداشت تفاهمنامه همکاری میان ادارۀ عالی بررسی افغانستان و ادارۀ ملی تفتیش دولت شاهی سویدن برای مدت 3 سال مدار اعتبار میباشد.

متن کامل تفاهم نامه میان اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان و اداره ملی تفتیش دولت شاهی سویدن