اشتراک هیئت اداره عالی بررسی در کمیته ارتقای ظرفیت و گروه همکاری‌های سازمان بین‌المللی انتوسای در کشور کویت

به اساس دعوت و اطلاعیه دیوان محاسبه کشور کویت مبنی بر تدویر کمیته ارتقای ظرفیت و گروه همکاری کشورهای سازمان بین‌المللی تفتیش در کویت، هیئت افغانی متشکل از سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی و وحیدالله پویا رئیس بررسی ساحوی ولایت بلخ از تاریخ 3 سپتمبر الی 6 سپتمبر 2108 اشتراک نمودند.

اشتراک کنندگان جلسه در کنار افغانستان از سایر کشورهای عضو سازمان بین‌المللی انتوسای و سایر کشورهای دارای وضعیت شکننده، نماینده‌ های سازمان‌ ها و نهادهایAFROSAI، AFROSAI-E، IDI و کشورهای ناروی، سویدن و کویت به حیث برگزارکننده و تسهیل‌ کننده صورت گرفت. جلسه متذکره به‌منظور تحقق اهداف جلسه قبلی که از تاریخ 28 الی 29 ماه می 2018 افریقای جنوبی برگزار گردیده بود تدویر گردید.

هدف از برگزاری جلسه نامبرده عبارت از تطبیق نظریات ادارات تفتیش عضو سازمان انتوسای که در جلسه قبلی در کشور افریقای جنوبی پیرامون ارتقای ظرفیت در کشورهای دارای وضعیت شکننده، بود و از جانب دیگر هدف از تدویر همچو برنامه‌ها تبادل افکار و تجربیات کشورهای عضو سازمان بین‌المللی تفتیش از چگونگی اجراآت در ساحه کاری هر یک از کشورهای عضو می‌باشد.

1-جلسه سالانه کمیته ارتقای ظرفیت CBCبعد از استماع گزارش جلسات اختصاصی کمیته دارای CBC-Fragile States از جانب مشاور سکرتریت سازمان ملل متحد تأکید بر استقلالیت کشورهای دارای عضو سازمان ملل در امور استخدام منابع بشری، بودجه و اجرای امور مربوط بررسی گردید. حکومت‌های دارای وضعیت شکننده "وضعیت شکننده عبارت از حالتی است که ادارات عالی بررسی نتوانند به اجرای امور مربوط به بررسی به‌ طور صد در صد مستقل بپردازند؛ این وضعیت شامل استقلالیت در استخدام، درخواست بودجه طبق نیازمندی و اجرای امور بررسی می‌باشد"

2-تبادل افکار و تجارب حاصله از اجراآت در ادارات تفتیش سایر کشورها به‌ صورت گروپی و دوره‌ای توسط اعضای حاضر در جلسه صورت گرفت. نتایج و یافته‌ها از تبادل افکار و تجارب در اخیر مجلس برای هیئت اداری کمیته ارائه که در نتیجه از شکننده بودن اوضاع تفتیش حکایت داشت.

3- ارزیابی خودی در ادارات عالی تفتیش یا همان SAI-PMF که توسط بعضی از کشورهای عضو کمیته CBC صورت گرفته و گزارش آن قبلاً به IDI-INTOSAI ارائه گردیده، در جلسه بازگو گردید. خاطرنشان می‌گردد که اداره عالی بررسی افغانستان قبلاً ارزیابی خودی یاSAI-PMF را دو سال قبل انجام داده بود و خوشبختانه رضایت از اجرای ارزیابی متذکره حاصل گردیده، ولی بر استقلالیت استخدام منابع بشری، بودجه و اجرای امور مربوط به بازرسی تأکیدبهعمل آمد.

4- هدف دیگر از جلسه فوق عبارت از همکاری‌های دوجانبه و یا چندجانبه میان ادارات عالی تفتیش کشورهای عضو سازمان انتوسای بوده که نمونه‌های از همکاری‌های نامبرده میان کشورهای پولند و البانیا، عراق و نیدرلند، سویدن و کنیا.

معاون مسلکی اداره عالی بررسی درحاشیه این نشست و درصحبت‌های جداگانه پیرامون همکاری‌های مسلکی تفتیش و تشریک دانش و تجربیات با ادیتور جنرال کویت، ادیتور جنرال امریکا و رئیس ارتباطات خارجی اداره تفتیش جاپان بحث وتبادل‌نظرکردند.معاون مسلکی اداره عالی بررسی گفته است که درین دیدار، مسئولان اداره تفتیش امریکا (Government Accountability Office)آمادگی خود را برای حمایت‌های مسلکی و تخنیکی در امور تفتیش به اداره عالی بررسی افغانستان ابراز داشتند و قرار بر این شد تا بعد از ختم برنامه، از طریق اسکایپ روی چگونگی و ضرورت‌های همکاری دوجانبه توافق گردد.

درین نشست همچنان مسئولان اداره تفتیش جاپان جهت همکاری با اداره عالی بررسی،آمادگی شانرا در تفتیش امور زیربنایی و تفتیش امور ساختمانی ابراز داشتند که بعد از ختم برنامه؛ در عملی سازی آنکارهای مقدماتی صورت می‌گیرد.