اخذ امتحان تثبیت سویه لسان انگلیسی مفتشین وکارمندان اداره عالی بررسی

درتداوم اولویت کاری، ارتقای ظرفیت و تدویر برنامه‌ های آموزشی مسلکی تفتیش، و همچنان به‌منظور بلند بردن سطح آموزش و فراگیری لسان انگلیسی مفتشین وکارمندان ازسوی هیئت رهبری اداره عالی بررسی؛ روزشبنه 31 سنبله 1397 خورشیدی ازتعداد 83 تن کارمند ومفتش اداره، ازطرف ریاست منابع بشری اداره وبه همکاری آموزگاران لسان انگلیسی؛امتحان تثبیت سویه اخذ گردید.

 قرار است دوصنف آموزشی لسان انگلیسی به سویه‌های متوسط و عالی ترتیب و این برنامه آموزشی لسان انگلیسی تا یکسال آینده روند کاری خویش را عملیمی‌نماید.

خالد ناصری نماینده انستیتیوت زبان انگلیسی مسلم گفت: آنانبعد ازمرحله سویه بندی افراد شامل امتحان، نظر به سویه برایشان صنف دایر می‌کنند ودرجریان یک سال تعلیمی، چهار دوره آموزش داده می‌شود.به گفته نماینده انستیتیوت زبان انگلیسی مسلم، درمدت یکسال تعلیمی هرگاه کسانی که زبان انگلیسی را از صفری هم شروع کرده باشند؛ می‌توانندبه‌صورت بهتر یاد بگیرند ومشکلات خود را درین زمینه مرفوع بسازند. وی وعده سپرد که با سپری کردن یکسال آموزش زبان انگلیسی برای مفتشین وکارمندان اداره عالی بررسی که به سیستم بریتانیانو " British" آموزش داده می‌شود و در ختم این دوره به یک نتیجه مثبت دست خواهیم یافت.

قابل‌ذکراست که هزینه این برنامه آموزشی ازبودجه انکشافیاداره عالی بررسی پرداخت و توسط آموزگاران انستیوت آموزشی لسان انگلیسی مسلم به‌ پیش برده می‌شود. این برنامه پس از تثبیت سویه اشتراک کنندگان به ‌زودی در مقر اداره عالی بررسی آغازمی‌گردد.