شریک سازی اهداف استراتیژی اداره و برنامه‌های کاری توسط معاون مسلکی برای منسوبان اداره عالی بررسی

روز یکشنبه اول میزان 1397 خورشیدی محفل بزرگی در تالار عمومی اجلاس‌های مطبوعاتی اداره عالی بررسی برگزار گردید که سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره، روسا، آمرین، مفتشین و سایر منسوبان اداره عالی بررسی در آن حضور به هم رسانیده بودند.

هدف از برگزاری این محفل، شریک سازی اهداف استراتیژی و برنامه‌های کاری اداره عالی بررسی برای منسوبان به‌ویژه برای آن عده ازمفتشینی بود که پس از یک ربع کاری از مراجع مورد بازرسی‌شان از مرکز و ولایت‌ها؛ به اداره برگشته‌اند. معاون مسلکی اداره، در پیوند به اهداف پلان استراتیژیک اداره موارد زیادی را به خاطر مسلکی سازی و تأمین شفافیت مالی در ادارات که کاری اصلی این اداره می‌باشد مطرح نموده تا در روشنایی اهداف استراتیژی؛ مفتشین فعالیت‌های خود را انجام دهند.

آقای حسینی گفت: همان ‌گونه که در جریان هستید پلان استراتیژیک اداره که میعاد آن تا سال 2017 بود به اتمام رسید و یک گروه توظیف شد تا پلان استراتژی اداره را با توجه به ضروریات، نیازمندی و اهداف اداره؛ تا سال 2022 میلادی ارتقاء ببخشند و این پلان با تمام اهداف، مقاصد و فعالیت‌های‌که مدنظر اداره می‌باشد، تا حدودی نهایی گردیده است وتنها سندی که نهایی، چاپ و در مجلس هیئت رهبری بیاید باقی‌مانده است.

وی افزود: در کنار پلان استراتژیک اداره، پلان FPIP است که جایگزین پروژه PFMR  آمده است که اداره عضویت آن را داشت. یعنی پروژه PFMR بنام FPIP یا FSP تغییر کرده است که یک پروژه 5 ساله است و پروژه FPIP را هم حمایت می‌کند و این پروژه بخش‌های مختلف وزارت مالیه، اداره تدارکات ملی را تحت پوشش داشته و یکی از بخش‌های مهم این پروژه مربوط اداره عالی بررسی می‌گردد. به گفته معاون مسلکی درین اواخر، رویکرد نهادهای کمک‌کننده به افغانستان هم متفاوت شده است و آنان می‌گویند پس ازین ما بر اساس نتیجه کار پول خود را مصرف می‌کنیم. به این معنا که ادارات بیایند پلان‌های کاری خود را به ما بگویند که در شش ماه آینده چه برنامه دارند ودریک سال آینده می‌خواهند کدام برنامه هارا عملی کنند؟ سپس نهادهای کمک‌کننده مطابق به ارزیابی‌های هم توسط خود ادارات وهم توسط متخصصین مستقل که از طرف نهادهای کمک‌کننده بیرونی توظیف می‌شوند که آیا مطابق پلان کاری، نتایج به‌دست‌آمده است یا خیر؟ درصورتی‌که برنامه ها مطابق به برنامه‌ های از قبل تعین شده تطبیق شده باشد آن‌ها پول‌ کمک می‌کنند و درغیرآن صورت به روند کمک‌ها؛ خدشه وارد خواهد شد. معاون مسلکی اداره تأکید کرد: ما باید کوشش کنیم تا پلان هایکه از طرف اداره مدنظر گرفته می‌شود، پلان‌های انکشافی باشد وبتواند یک ارزش و ظرفیت مضاعفی را برای اداره ایجاد کند ودرعین حال قابل تطبیق باشد.

وی همچنان بیان داشت: همان‌گونه که شما در جریان هستید بعضی از مواد قانون اداره عالی بررسی توسط یک فرمان تقنینی تغییرکرد ه است و اداره پیشنهاد نموده که در قانون اداره باید یک تغییر همه‌جانبه به وجود بیاید و روی این موضوع هم از سوی مشاویریت حقوقی و کمیسیون که درین مورد توظیف شده بود کار صورت گرفته است. بااین‌حال ما از همه نهادها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کردیم تا دیدگاه‌های شانرا در مورد قانون جدید و تمام مواردی که از جانب اداره مدنظر گرفته‌شده با ما شریک سازند و ما نظریات آن‌ها را نیز درین قانون شریک ساختیم و درصورتی‌که این قانون از طرف کمیته تقنین و کابینه مورد تأیید قرار گیرد می‌تواند هم استقلا لیت اداره را تأمین کند وهم ما می‌توانیم فعالیت‌های خود را به شکل درست به‌پیش ببریم.

سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره درین محفل همچنان روی کارها و پیشرفت هایکه در طی یک ربع کاری که اکثرمفتشین در مراجع بودند؛ صورت گرفته است نیز معلومات ارائه کرده بیان داشت: یکی از آخرین اجراآت که برای بهبود کارهای مسلکی انجام‌شده است توسعه ارتباطات مسلکی با نهادها وادارات تفتیش‌های بیرونی است و درین مدت تفاهم‌نامه‌های نیز با ادارات تفتیش کشورهای مالزیا، تایلند، هند، ترکیه به امضا رسیده است و با جمهوری خلق چین هم در حال نهایی شدن است.

به گفته معاون مسلکی، در ماه گذشته نیز تفاهم‌نامهای با اداره تفتیش کشور شاهی سویدن به امضا رسیده است که این تفاهم‌نامه در هفده سال گذشته یکی از بهترین تفاهم‌نامه‌ها با یک اداره معتبراست که درعین‌حال سکرتریت کمیته ارتقای ظرفیت سازمان بین‌المللی انتوسای را بر عهده دارد‌ برنامه‌های متفاوت را با ادارات تفتیش آسیایی، افریقایی و اروپایی برای ظرفیت‌سازی آن‌ها دارد. همچنان ما توانستیم که در چهار حوزه مانند تفتیش عملکرد، تفتیش تکنالوژی معلوماتی( IT ) بخش منابع بشری( HR)  رهبریت و تفتیش مالی، یک سری توافقنامه‌ها را تا سال 2020 میلادی داشته باشیم ودرصورت رضایت آن‌ها این تفاهم‌نامه دوام خواهد کرد.

معاون مسلکی گفت: هفته گذشته پس از یک صحبت از طریق ویدیو کنفرانس، درین زمینه کارخود را رسماً شروع کردیم و تا سه ماه آینده ما گروه‌های را که قرار است کار مشترک انجام دهند؛ برایشان معرفی خواهیم کرد. تمام مصارف را سویدن می‌پردازد، دولت و اداره عالی بررسی درین زمینه کدام مکلفیت و مسئولیت ندارند و این‌یک فرصتی است که باید از تجربه‌های کشورهای اروپایی درین زمینه داشته باشیم.

برنامه‌های ارتقای ظرفیت اکثراً مثل سابق جریان دارد و ارتباط ما با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای تفتیش بسیار خوب شده و همچنان رابطه بسیار خوب با IDI داریم و چندین برنامه IDI را ما در حال تطبیق ونهایی کردن هستیم که رابطه با IDI علاوه بر آشنا شدن با بعضی معیارها، تأمین یک رابطه مناسب نیز میان اداره و سازمان بین‌المللی توسعه انتوسای ایجاد می‌شود. این رابطه سبب می‌شود تا در برنامه‌ریزی‌های آینده‌شان اداره را در نظرگیرند و ما یک گروه از تفتیش تکنالوژی معلوماتی خورد را نیز به‌زودی به کشور هند می‌فرستیم تا تفتیش تکنالوژی  دوام و توسعه پیدا کندو تفتیش صورت‌های مالی و تفتیش ساختمانی نیز زیر کار و درمحراق توجه قرار دارند.

معاون مسلکی اداره به‌صورت عموم در پیوند به اهداف پلان استراتیژیک اداره و همچنان در مورد نحوه پرداختن به گزارش‌های تفتیش و دقت بیشتر به خاطر اجراآت بیشترو پاسخگویی بهتر به مفتشین توصیه‌های مشورتی نمود.

فعالیت‌های اساسی و پیشرفت‌های که در سال 2018 میلادی در اداره صورت گرفته است.

حمید الله فقیری رئیس مالی اداره عالی بررسی که به نمایندگی از معاونیت مالی واداری در مورد فعالیت‌های اداره و چگونه به وجود آمدن پلان استراتژی FPIP معلومات ارائه نموده گفت: در اواسط سال 2014 میلادی پلان استراتیژی مالی عامه ترتیب گردید که شش هدف اساسی داشت که یکی آن اتکا به خود از طریق رشد عواید داخلی کشور و ترتیب بودجه بود و به همین اساس برنامه بنام FPIP یا ارتقای اجراآت مالی عامه در سال 2015 شروع شد که بعداً فعالیت‌های اساسی مدیریت مالی عامه تحت پوشش قرار گرفت و در سال 2016 نخست این برنامه را از وزارت مالیه آغاز گردید که دربرگیرنده تمام فعالیت آن وزارت بود وبعداً این برنامه تدارکات ملی را تحت پوشش قرارداد و درسال 2018 اداره عالی بررسی نیز شامل این برنامه گردید.

هدف این برنامه ترتیب بودجه رشد عواید داخلی کشور می‌باشد که درین قسمت فعالیت‌های اداره در سال 2018 به سه بخش عمده تقسیم گردید که یک بخش این فعالیت‌های اساسی، مربوط دفتر رئیس عمومی اداره می‌شود، یک بخش دیگر آن مربوط دفترمعاونیت مسلکی و بخش دیگر آن مربوط معاونیت مالی واداری می‌گردد.

یکی از اهداف اساسی اداره عالی بررسی نظارت از اجراآت پلان استراتیژی اداره است که امروز مطابق به پلان FPIP در آن وضاحت داده‌شده و تاکنون درین زمینه فعالیت‌ها و پیشرفت‌های خوبی از طرف ریاست پالیسی و پلان صورت گرفته است.

فعالیت دوم که باید اداره عالی برسی در سال 2018 میلادی انجام بدهد، انکشاف میکانیزم کنترول کیفیت و اطمینان کیفیت است و این بخش به ریاست کنترول کیفیت مربوط می‌شود و کار بالای آن جریان دارد.

بخش سوم فعالیت‌های اساسی اداره درین سال تعدیل قانون و ساختار تشکیلاتی اداره است که فعالیت‌های این بخش استخدام مشاورین می‌باشد که هردو، زیر کاراست و به‌زودی مشاورین استخدام خواهند شد.

بخش پلان و ساختار پلان استراتیژی 2019 تا 2022 است که فعلاً رئیس پلان وپالیسی بالای آن کار می‌کند.

بخش دیگر فعالیت‌های اساسی اداره که مربوط ریاست دفتر رئیس عمومی می‌شود، ساختن یک سیستم آرشیف معیاری می‌باشد که در مورد تمام فعالیت‌های ابتدایی آن اجراآت صورت گرفته و تا سال 2019 میلادی مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.

فعالیت‌های اساسی که مربوط دفتر معاونیت مسلکی می‌گردد، انکشاف و بروز رسانی رهنمودهای بخش تفتیش می‌باشد که مطابق به معیارات بین‌المللی انتوسای، رشد و اتکا به خود، در بخش تفتیش مساعدت‌ها یکی دیگر از فعالیت‌های اساسی است که معاونیت مسلکی و ریاست مساعدت‌ها روی آن کار می‌کنند تا به خوداتکا بکنیم و تا سه سال آینده باید مستقل و دراجراآت کاری خود و به خاطر تفتیش مساعدت‌ها، به کدام شرکت مشورتی نیاز نداشته باشیم.

فعالیت اساسی دیگری را که باید بخش مسلکی اداره در سال 2018 انجام بدهد؛ انکشاف میکانیزم پیگیری است که این کار به اتمام رسیده ومیکانیزم جدیدی به خاطر پیگیری درآمریت پیگیری داریم. همچنان فعالیت‌های دیگری که ما در بخش معاونیت مسلکی داریم، انکشاف کیفیت تفتیش قطعیه است و این برنامه در سال 2018 و هم در سال 2019 درنظرگرفته شده که به بخش قطعیه و سطح ارتقای ظرفیت کارمندان که در بخش بازرسی قطعیه کارمی کنند باید بلند برده شود.

بخش دیگر فعالیت‌های اساسی که مربوط دفتر معاونیت مالی واداری می‌باشد؛ پروسه مؤثر و مدیریت مالی است که به ریاست‌های مربوط تعلق می‌گیرد و 80 درصد پیش رفته است.

وی افزود: افزایش استفاده از تکنالوژی درروند تفتیش است که همه مفتشین با لب تاب‌ها مجهز هستند و به‌زودی یک دیتابیس کلان دیگر قرار است که در اداره ساخته شود. همچنان یکی دیگر از فعالیت‌های اساسی که مربوط ریاست منابع بشری می‌شود برنامه نیازسنجی آموزشی و پلان سال 2019 است که روی آن کار جریان دارد.

قابل‌ذکر است که استراتیژی اداره دارای چهار هدف اصلی یعنی:

1- ایجاد یک چهارچوب قانونی مناسب و تعریف مجدد نقش اداره عالی تفتیش برای ذینفعان؛

2- انکشاف بنیادی، تشکلاتی و مسلکی سازی؛

3-ارتقای کیفیت تفتیش؛

4-خودکارسازی (اتومات سازی) و استفاده از ابزار تکنالوژی معلوماتی بوده و دارای 17 هدف فرعی با فعالیت‌های مربوط به آن می‌باشد.