اشتراک پوهنوال دوکتور محمد شریف شریفی و هیئات معیتی شان در بیست‌وسومین جلسه بورد اجرائیوی و هجدهمین جلسه کمیته آموزشی ایکوسای

     پوهنوال دوکتور محمد شریف شریفی، رئیس اداره عالی بررسی با هیئت همراهش هر یک محب الله محب، رئیس بررسی شار والی‌ها و مهدی محسنی، سربررس ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی در نشستی که به مناسبت بیست‌وسومین جلسه بورد اجرائیوی ایکوسای و هجدهمین جلسه کمیته آموزش ایکوسای به تاریخ 17 میزان سال روان در شهر باکو مرکز آذربایجان برگزار گردیده بود، اشتراک کردند.

ایکوسای یک سازمان مسلکی منطقوی ادارات عالی تفتیش کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بوده و یک نهاد غیر سیاسی میباشد؛ هدف سازمان اکوسای، توسعه مناسبات مسلکی، تشریک مساعی در جهت موثریت عملکرد ادارات عالی تفتیش(SIAs)،  تبادل تجارب، شریک ساختن پیشرفت ها و جستجوی راه های حل برای چالش های تفتیش میان کشورهای عضو، با استفاده از استندردهای بین المللی ادارات عالی تفتیش و ارتقای ظرفیت مسلکی کشور های عضو از طریق تدویر کورس ها،  ورکشاپ ها وسیمینارهای آموزشی، تبادل تجارب بهتر و شریک ساختن دانش مسلکی، همچنان بالا بردن سطح ارایه خدمات مسلکی تفتیش سکتور دولتی و انکشاف کشورهای عضو(ECO) می باشد. کشور های مانند افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و ترکمنستان عضویت این سازمان را دارا است. از جمله (5) عضو سازمان منحیث اعضای بورد اجرائیوی که از میان آنها یکی بحیث رئیس بورد در حد ادیتر جنرال از کشوریکه تدویر داوطلبانه جلسه را بعهده گیرد و دیگری هم منحیث سکرتر جنرال به اساس مصوبه اسامبلی عمومی بطور دایمی تعین گردیده و عضویت بورد اجرائیوی اکوسای را نیز دارا میباشد.

    در این نشست که توسط اعضای بورد ایکوسای در شهر باکو تدویر یافته بود، پیرامون چگونگی انجام فعالیت سال‌های 2017 و 2018 به‌شمول چاپ نشریه ایکوسای، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری مسلکی بین کشورهای عضو، تدویر برنامه‌های آموزشی و ترتیب پلان آموزشی سال‌های 2018 الی 2021 از جانب آقای جاوید جهانگیر، ریس تفتیش پاکستان و سکرتر جنرال سازمان ایکوسای به اعضای بورد گزارش ارائه گردید.

برعلاوه موضوعات فوق، در رابطه به عضویت سازمان ایکوسای که به حیث عضو منطقوی اسوسای در اسامبلی عمومی اسوسای در ویتنام مطرح گردیده بود،  نیز گزارش ارایه گردید.

     جلسه کمیته آموزشی مجزا از اجلاس مدیریت اجرائیوی به سطح اعضای کمیته نیز تدویر یافت که در این جلسه پیرامون تدویر برنامه‌های آموزشی مسلکی، برنامه پلان شده آموزشی سال‌های 2018 الی 2021 که مشتمل بر موضوعات چون تفتش کنترول داخلی، تفتیش آی تی، چگونگی تطبیق معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش، تفتیش صورت های مالی و تفتیش به اساس خطر،  تفتیش قضایی،  تفتیش مدیریت بحران، تفتیش صورت های مالی برای تفتیش عملکرد، تفتیش تدارکات اجناس وغیره شامل پلان یادشده همچنان صورت حساب سال 2017 تا ماه دسامبر سال 2018 ایکوسای وبقیه موارد، از جانب یوسف ضیا، عضو دیوان محاسبات کشور ترکیه و عضو کمیته آموزشی ایکوسای، به اعضای کمیته معلومات ارائه گردید.

     بعد از بحث‌ و ارائه نظریات در رابطه به موضوعات یادشده، پلان آموزشی سال‌های 2018 الی 2021؛ مورد تائید قرار گرفت و به تطبیق آن توسط اعضای کمیته، تأکید به عمل آمد. هم‌چنان فیصله گردیدتا برنامه آموزشی تحت عنوان تفتیش مالی/ تفتیش به اساس خطر در سال 2019 بعد از ختم پروسه انتخابات ریاست جمهوری توسط اداره عالی بررسی افغانستان در داخل کشور  برگزار گردد.

در این اجلاس قراربرآن شد تا اسامبلی بعدی ایکوسای در سال2019 در شهر آستانه کشور قزاقستان تدویر یابد، و ریاست دوره ای ایکوسای را نیز عهده دارگردد.

   در اخیر جلسه دکتور محمدشریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی افغانستان نیز سخرانی نموده و از اشتراک شان در بست وسومین جلسه اکوسای در شهر باکوی کشور آذربایجان اظهار خرسندی نموده و ضمن آن از محترم سید احمد باش رئیس دیوان محاسبات ترکیه و رئیس بورد اجرائیوی اکوسای، از محترم جاویدجهانگیر رئیس تفتیش پاکستان و سکرتر جنرال اکوسای، همچنان از محترم وگرمحمدوف Charmain of the Chamber of Account آذر بایجان، در خصوص میزبانی از تدویر جلسه اکوسای و ترتیب و تنظیم برنامه مفید و موثر شان، تشکری نمود.

     دکتور شریفی ضمن صحبت هایش از ترتیب مسوده تفاهنمامه با اداره محاسبات کشور تاجکستان بمنظور فراهم سازی، تقویت، ترویج و توسعه چارچوب همکاری در بخش تفتیش سکتور عامه و همکاری تخنیکی و نهایی سازی آن در آینده نزدیک، به اعضای بورد معلومات ارایه فرمود؛ علاوتاً مبنی بر چگونگی اجرای تفتیش مشترک با در نظرداشت شرایط سیاسی امکان پذیر در افغانستان اشاره نمود.

افزون بر آن دکتور شریفی رئیس اداره از ادارات عالی تفتیش کشورهای عضو که دارای مهارت های تخصصی کافی در بخش های معین تفتیش عامه و انواع تفتیش دارند؛ در خواست نمود، تا یک یا دو مربی را از نهاد های عالی تفتیش خویش جهت شریک ساختن تجارب مسلکی و تخنیکی شان با اشتراک کننده گان برنامه های آموزش؛ معرفی نمایند و از کمیته آموزشی نیز درخواست گردید، تا روی تنظیم چنین طرح کار نماید.

همچنان دوکتور محمد شریف شریفی با هیئت همراهش حین اشتراک در بیست‌وسومین جلسه بورد اجرائیوی ایکوسای با وگر محمدوف، رئیس دیوان محاسبات ((Chairman of the Chamber of Accounts آذربایجان، جاوید جهانگیر رئیس تفتیش پاکستان، سید احمد باش رئیس دیوان محاسبات ترکیه و عادل قاضی رئیس تفیش قزاقستان دیدار نمود. در این ملاقات  ضمن تبادل افکار و تجارب مسلکی در زمینه‌ بررسی ها، به ادامه همکاری‌های این نهادها در راستای مسلکی شدن تفتیش، نیز تأکید بعمل آمد.

گفتنی است که اداره عالی بررسی تلاش نموده است تا به سلسله اشتراک فعال در اجلاس معتبر نهادهای بین المللی تفتیش، نقش و جایگاه بایسته خویش را در جمع خانواده تفتیش بین المللی احراز و اکنون از اعتبار لازمه برخوردار گردیده است که اشتراک هیئت عالی رتبه تفتیش افعانستان در نشست ایکوسای نمونه از آن می‌باشد.