توضیح و شریک سازی اهداف اساسی پلان استراتیژیک اداره برای مفتشین و کارمندان اداره عالی بررسی

مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری – اداره عالی بررسی روز چهارشنبه 21 قوس سال 1397 خورشیدی طی محفلی در تالار اجلاس‌های مطبوعاتی اداره، در مورد اهداف پلان استراتیژیک اداره برای مفتشین و سایر کارمندان اداره معلومات ارائه کرده گفت: هدف از شریک سازی این پلان با همکاران در اداره عالی بررسی این است تا آنان آگاهی داشته باشند که برای رسیدن به اهداف کلی اداره، کدام پالیسی را تعقیب، کدام منابع را جستجو و کدام راهکار را در نظر بگیریم و چه فعالیت‌های را انجام بدهیم.

آقای شیرزاد هم‌چنان در مورد کاربرد، تعاریف و تفاوت‌ها میان، پلان، استراتیژیک و پالیسی، و هم‌چنان در مورد راهکارهای پلان استراتیژیک اداره و پلان استراتیژیک FPIP که یکی از پروژه‌های تمویل کننده بانک جهانی و شامل برنامه عمومی اداره می‌باشد نیز به اشتراک کنندگان معلومات ارائه کرد.

 وی هم‌چنان در توضیحات بیشتر شریک سازی اهداف پلان استراتیژیک، برای تمام منسوبان اداره عالی بررسی افزود: اداره می‌خواهد تا همه همکاران بدانند که دیدگاه اداره عالی بررسی برای پنج سال آینده چه است ومادرکجا قرارداریم و اداره می‌خواهد که 5 سال بعد در کجا برسد و تا رسیدن به آن اهداف کدام راه ها را بپیماییم، کدام فعالیت‌ها را انجام بدهیم و کدام منابع را ضرورت داریم تا به او اهداف تعیین‌شدۀ خود برسیم.

معاون مالی واداری گفت: در حال حاضر و به‌صورت عموم اداره یک پلان استراتیژیک دارد و قبلاً هم یک پلان استراتیژیک پنج ساله وجود داشت که میعادش در سال 2017 میلادی به پایان رسید و از ختم میعاد همان پلان اداره کار را بالای پلان استراتیژیک پنج ساله دیگر آغاز کرد که از 2018 تا 2022 را در برمی‌گیرد که فعلاً نهایی شده و امروز به‌صورت مختصر برایتان شرح داده خواهد شد.

یک بروگرام دیگری که بعداً از طرف وزارت مالیه آمد بنام پروژه PFMR که شما بنام آن آشنا هستید.

پروژه اول آن بنام (PFMR 1 یا اول) بود که سال‌های قبل ختم گردیده بود وبعداً پروگرام دیگرش شروع شد که بنام (PFMR 2 یا دوم) می‌گفتند که سال گذشته به اتمام رسید. متعاقباً حکومت وحدت ملی به بانک جهانی گفت که باید از این سیستم بگذرند و برنامه‌های خود را به شکل تقویت پروگرام ها پیش ببرند. روی این ملحوظ به‌عوض پروگرام PFMR 2 یک بروگرام دیگر به میان آمد که بنام FPIP (پروگرام بهبود وضعیت مالی) یاد می‌شود. اداره عالی بررسی یکی از اجزای شامل در پروگرام های قبلی هم بود و درختم پروگرام PFMR 2 مستقیماً جز پروگرام FPIP گردید.

پروژه که پروگرام FPIP را عملی می‌کند بنام FSP یاد می‌شود و پروگرام FPIP با پلان استراتژیک اداره اندک تفاوت دارد و دولت می‌خواهد با مرور زمان؛ پروگرام های ادارات را واحد سازد و این پروگرام بالای سه ساحه تمرکزمی‌کند که یکی آن ریفورم است که اداره کدام نوع ریفورم را می‌خواهد تا در اداره بهبود رونما شود.

1- فعالیت‌های ریفورم.

2- فعالیت‌های اساسی اداره.

3- فعالیت‌های روزمره در اداره.

 معاون مالی واداری گفت: به‌صورت عموم شما باید بدانید که پلان FPIP جز پلان استراتیژیک اداره ما است و ما دوپلان نداریم و امروز تمام بودجه انکشافی اداره به دست می‌آورد از طریق بودجه انکشافی بانگ جهانی است.

 تفتیش گرنت‌ها، استخدام مشاورین داخلی و خارجی و استخدام کمپنی ها، پروگرام های ارتقای ظرفیت که شما می‌خوانید، سفرهای خارجی، خریداری وسایل موردنیاز اداره و پیشبرد بعضی از کارهای ساختمان‌های انکشافی از طریق همین بودجه انکشافی انجام پذیرفته و حمایت می‌شود، بنابر این، ترتیب پلان، تطبیق پلان و گزارش دهی پلان FPIP برای اداره بسیار مهم و حیاتی است درغیرآن؛ از بودجه بانک جهانی استفاده کرده نمی‌توانیم.

آقای شیرزاد افزود: استراتیژی خودش یک پلان درازمدت است و پلان‌های استراتیژِیک معمولاً اهداف را تعیین می‌کنند و منابع که اهداف استراتیژیک را کمک می‌کند، مشخص می‌سازد و بعد فعالیت‌های که مارا به همان اهداف می‌رسانند؛ مشخص می‌کند. یا به عباره دیگر، تعیین اهداف، تخصیص منابع و فعالیت‌های که مارا به اهداف می‌رساند پلان استراتیژیک نامیده می‌شود.