نتیجه پایان سومین هفتۀ برنامه آموزشی یک‌ماهه برای مفتشین از دیدگاه اشتراک کنندگان

سومین هفتۀ برنامه آموزشی یک‌ماهه برای مفتشین نیز با فراگیری موضوعات متنوع و مرتبط با مسلک مفتشین نیز به پایان رسید. این برنامه که یکی از برنامه‌های حیاتی در راستای ارتقای ظرفیت و آشنایی بامعلومات روز؛ برای مفتشین می‌باشد، با پیشنهادها و ابرازنظرهای مفتشین و سایر اشتراک کنندگان نیز روبه‌رو است. بسیاری این ابراز نظرها، با دیدگاه آن عده از اشتراک کنندگانی که قبلاً با ایشان از سوی آمریت اطلاعات و ارتباط عامه اداره عالی بررسی مصاحبه صورت گرفته بود؛ همسان می‌باشد اما توجه مسئولان اداره به این خواست‌ها، در بهبود و موثریت، برنامه‌های آموزشی یک‌ماهه در سال‌های بعدی کمک خواهد کرد.

نور ولی ستانکزی، کارمند ریاست تفتیش داخلی اداره عالی بررسی که یکی از اشتراک کنندگان برنامه امسال است، از ابتکار هیئت رهبری اداره مبنی بر تشویق وترغیب کارمندان، برای آموزش‌های مسلکی قدردانی نموده می‌گوید که آنان با پیگیری چنین برنامه‌های آموزشی که در اخیر هرسال، یک ماه راه‌اندازی می‌گردد، ازلحاظ ارتقای مجدد ظرفیت، به‌صورت ه بهتر و بیشتر به قوانین و معیارهای جهانی آشنایی حاصل می‌کنند. آقای ستانکزی پیشنهاد می‌کند که بعضی از موضوعات و مضامین اساسی ودرعین حال دلچسپ که درروند تفتیش موثریت دارد به نسبت محدودیت زمانی نمی‌توان از آن به‌صورت درست استفاده کرد و باید ساعت‌های بیشتر به این مضامین درنظرگرفته شود تا به‌صورت اساسی یاد بگیریم و به‌ویژه در بخش تدارکات مهم این است که عملاً و به‌صورت تخصصی باید در مورد گمرکات بفهمیم که چگونه کاربرد دارد.

بانو مریم راد، کارشناس کنترول کیفیت که سال گذشته نیز درین برنامه شرکت کرده بود نیز از متن و محتوای این برنامه راضی است؛ اما تعدد مضامین و محدودیت زمانی برای فراگیری همه این مضامین راکمی برای خودش دشوارترمی داند.

غلام ربانی برهانی مفتش ریاست تفتیش زون ساحوی هرات؛ اما به این باور است که تنوع در موضوعات و مضامین این برنامه آموزشی سبب شده است که هر درس جذابیت خود را داشته باشد و موضوعات قضایی به‌ویژه کود جزا، ترتیب دوسیه های جزایی و هم‌چنان بحث تدارکات را یکی از بهترین و مهم‌ترین موضوعات برنامه آموزشی امسال می‌داند که به گفته خودش از آن؛ خیلی استفاده اعظمی کرده است. آقای برهانی هم‌چنان، دورهم جمع شدن مفتشین، بحث‌ها، تبادل‌نظر و گفتگوها پیرامون موضوعات مسلکی تفتیش و شریک ساختن موضوعات جدید را با یکدیگر خیلی بااهمیت تلقی نموده می‌گوید این مسئله می‌تواند؛ در بیداری خود مفتشین هم کمک بسزای کند.

وی بحث کود جز را که به شکل مشرح درس داده می‌شود و هم‌چنان عقد قراردادها از سوی تدارکات ملی خیلی جالب است و آشنایی مفتشین با سیستم‌های کاری در وزارت مالیه، ریاست خزاین، ریاست گمرکات و روند اجراات در ریاست‌های گمرکات و غیره را مفید و دانش در مورد همه پدیده هارا؛ به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده خیلی مهم ارزیابی می‌کند.

سردار محمد عدم، یکی از آموزگاران انیستیتیوت تدارکات ملی که دریک برنامه پنج‌روزه موظف شده است تا مطالب مربوط قانون تدارکات، طرزالعمل تدارکات، مرور کوتاه از شرط‌نامه اجناس و ساختمان و مطالبه پیشنهاد‌ها و خدمات مشورتی را؛ تدریس کند مگوید: سؤالات، علاقه‌مندی و سهم گیری در درس‌ها از سوی اشتراک کنند گاه این انگیزه را به ما می‌دهد که آنان مطابق به مسلک خود به اصول فراگیری درس و مضامین این برنامۀ آموزشی علاقه‌مند هستند. وی پیشنهاد می‌کند که اداره عالی بررسی قبل از آغاز هر دور این برنامه یک نیازسنجی را مطابق به خواست اشتراک کنندگان راه‌اندازی کند و مفتشین را به دسته‌های مختلف که خواست‌های مشترک داشته باشند دسته‌بندی و به موضوعات اختصاصی و موردعلاقه‌شان دسته‌بندی کند و چه تعداد از اشتراک کنندگان که به کدام موضوعات مرتبط بامسلک شان در حین بازرسی کاربرد و رابطه مستقیم دارد صنوف جداگانه تشکیل گردد.

آقای عدم می‌گوید: تدارکات یک بحث مهم و کلان است و باید موضوعات مشخص و مطابق نیازمندی مفتشین تدریس و سطح دانش‌های مسلکی آنان نیز باید مشخص شود.