گزارش قطعیه سال 1396 خورشیدی برای مفتشین در اداره عالی بررسی ارائه گردید

سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی روز سه‌شنبه 27 قوس 1397 خورشیدی در محفل ارائه گزارش نتایج گزارش حساب قطعیه سال 1396 خورشیدی درحالی‌که همه مفتشین و منسوبان اداره عالی بررسی حضور داشتند؛ پیرامون اهمیت موضوع صحبت‌های همه‌جانبه ارائه کرد.

وی افزود که بازرسی و ترتیب حساب قطعیه یکی از موضوعات مهمی مالی کشور می‌باشد و ترتیب حساب قطعیه دولت مطابق ماده 98 قانون اساسی یکی ازمکلفیت های حکومت است که باید ترتیب کند و مطابق به قانون امورمالی و مصارف عامه و به‌منظور بازرسی؛ باید به اداره عالی بررسی بسپارد و درعین‌حال این گزارش را هم به ریاست جمهوری و شورای ملی ارسال کند تا مطابق به آن؛ تصامیم لازم درزمینۀ ترتیب بودجه سال مالی بعد گرفته شود.

معاون مسلکی اداره افزود: تأثیرات که هم ترتیب حساب قطعیه دولت و هم گزارش بازرسی حساب قطعیه دارد و سالانه از طریق خود اداره عالی بررسی و رسانه‌ها منتشر می‌شود شما مطلع می‌شوید و میدانید که تأثیرگذاری آن تا چه اندازه جدی است. بناً ما به‌حق گفته می‌توانیم که یکی از اسناد بسیار مهم مالی در سطح کشور مسئله همین گزارش حساب قطعیه دولت است و هم گزار بازرسی حساب قطعیه دولت که توسط واحدهای بودجوی ترتیب و توسط وزارت مالیه توحید می‌گردد.

 هرسال زمانی که گزارش ترتیب و به شورای ملی و ریاست جمهوری ارسال می‌شود از طرف هردو مرجع بسیار حساسیت به وجود می‌آید احتمالاً تا دو ماه در کمیسیون‌های مربوطه ولسی جرگه که درین مورد مکلفیت دارند، روی داشته‌های این گزارش بحث صورت می‌گیرد، هریک از ادارات و نهادهای بودجوی خواسته می‌شوند،

 از هریک شان پرسش و پاسخ و حسابی صورت می‌گیرد و تمام پرسش هایکه از واحدها وادارات بودجوی صورت می‌گیرد مبتنی برگزارشی می‌باشد که اداره عالی بررسی به شورای ملی ارائه کرده است. به گفته وی هر درخواستی که از مسئولان نهادها در کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد؛ میگویند که یافته‌های اداره عالی بررسی چنین چیزی را نشان می‌دهد.

این مسئله نمایانگر این است که گزارش قطعیه دولت که از طرف اداره عالی بررسی ارائه می‌شود، از اهمیت خاص و اعتماد کامل برخوردار است و ما افتخارمیکنیم که طی چندین سالی که گزارش‌ها به مراجعی؛ چون: شورای ملی و ریاست جمهوری فرستاده‌شده است، از طرف آنان رد نگردیده و بلکه عملکرد اداره را قابل‌تحسین هم دانسته‌اند.

آقای حسینی بیان کرد: می‌توانم بگویم که گزارش قطعیه آن‌قدر مهم است تا زمانی که بحث بالای گزارش قطعیه سال مالی قبل صورت نگیرد،

 ولسی جرگه نمی‌تواند بالای سند بودجه سال مالی بعدی؛ بحث شان را آغاز کنند. و هرگاه اگر می‌خواهند بالای بودجه سال بعد نظر بدهند باید یک‌بار این گزارش را نهایی کرد ه باشند.

وی هم‌چنان با توضیحات بیشتر در مورد موضوعات مربوط به گزارش قطعیه سال مالی 1396 خورشیدی توضیحات ارائه کرد. از سوی دیگر سید امین امین رئیس ادارات بودجوی محلی اداره نیز تمام متن و محتوای یافته‌های تفتیش از روند بازرسی گزارش قطعیه سال گذشته خورشیدی را؛ به ترتیب از روی سلاید تشریح و نکات برجسته آن را به آگاهی تمام اشتراک کنندگان رسانید.