ارائه چند موضوع مرتبط باکار بازرسی مفتشین در مراجع از سوی معاون مالی واداری اداره عالی بررسی

مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره عالی بررسی روز یکشنبه 2 جدی سال 1397 خورشیدی در یک نشست رهنمونی در تالار کنفرانس‌های مطبوعاتی اداره عالی بررسی، روی چند موضوع مهم و اساسی که باکار و عملکرد مفتشین در مراجع، ارتباط مستقیم دارد به آنان معلومات ارائه کرد. PIFA، PFM ، PFMR و رابطه‌های آن‌ها با ترتیب، تنظیم، مصرف بودجه و شاخص‌های مالی آنان که تشریح آن بیشتر از سه ساعت را دربرگرفت، یکی از موضوعات مهم این برنامه رهنمونی بود که جهت حصول آگاهی لازم برای مفتشین توضیح داده شد.

آقای شیرزاد همچنان گفت: معمولاً ادارات عوایدی را تفتیش می‌کنیم که عواید و بودجه دولت پیششان است وPIFA یکی ازین سیستم‌های است که در این بازرسی کاربرد دارد و دسترسی به این سیستم یکی از نیازهای اساسی شما مفتشین می‌باشد و اداره عالی بررسی نیز مربوط همین برنامه است.

وی افزود: PIFA معمولاً سروکارش با اساسات و استعمال مؤثر و مستمر بودجه است و همچنان یک میتودولوژی و یا ماشینری می‌باشد که برای تطبیق پروگرام های عامه از آن کار گرفته می‌شود و تمام‌کارهای که ما انجام می‌دهیم مربوط سیستم PFMR است و PFM عبارت از سیستمی است که ما می‌توانیم توسط آن چگونه بودجه را به دست بیاریم و از آن مصرف وحسابدهی کنیم؛ این موضوعات همه باکار مفتشین در هنگام باز رسی ارتباط دارد.

معاون مالی واداری در اخیر سخنانش تأکید کرد که اداره عالی بررسی زمینه و امکانات آموزشی را مساعد ساخته است تا همه ظرفیت علمی خود را بالا ببرند؛ اما شماری از همکاران آن‌گونه که انتظار می‌رود توجه درست به این تلاش‌ها نمی‌کنند و بعضاً پروسه را دست‌کم می‌گیرند. وی پابندی به اصول و ارزش های اداره را چه درساحه کار رسمی و چه درساحه زندگی شخصی یکی از اولویت‌های دانست که به هر ترتیب ممکن باید رعایت گردد.