ارایه موضوعاتی که مفتشین درجریان بازرسی های شان به نحوی با آن به مشکل مواجه می شوند

سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی روز دوشنبه 3جدی سال 1397 خورشیدی درنشستی برای مفتشین گفت:  قراراست یک برنامه چهار روزه که بیشترروی رفع چالش های کاری مفتشین تمرکزداشته باشد با مفتشین اداره شریک ساخته شود. وی افزود درین زمینه قبلن  با رووسای بخش های  مختلف صحبت شده است ازجمله موضوعاتی که مفتشین درجریان بررسی هاشان درمراجع به مشکل مواجه می شوند و معمولان با روساشان به تماس می شوند، بیشتر مورد بحث خواهد بود که برای ارایه آن چهارروزدرنظرگرفته شده  تا درین زمینه به صورت مختصر روی موارد مشخص معلومات ارایه گردیده و بحث وتبادل نظر صورت می گیرد.

معاون مسلکی به صورت نمونه از پنجسی یاد کرده بیان داشت:  با وجودیکه  این موضوع درکورهایکه دایرشده بود به بررسی گرفته شده وهمچنان چندین بار از طرف متفشین نیز تکرار شده است اما  هنوز عملن درین مورد مشکلات وجود دارد که باید این بار به صورت عملی درقابل مشاهده ارایه گردد  تا دوستان  بتواند نظریات خود را  درین مورد شریک سازند.

به گفته وی جدا ازموضوع پنجسی موضوعات دیگری مرتبط با کار مفتشین وجود دارد ولازمی است که باید باشما مورد بحث قرار بگیرد تا شما  هم دیدگاه تان را درآن شریک سازید تا اینکه همه مفتشین به شمول روسای بخش های مختلف وآمرین تحلیل، بایک دید واحد به مسله نگاه کرده  و به صورت کل از آن، یک نوع تفسیرداشته باشیم.

غلام سرورهاشمی مشاورپلانگذاری وگزارشگری درمورد ارزیابی خطر برای پلانگذاری درسطح بزرگ و مشکلات که درگزارش ها وجود دارد وهمچنان فورم پلان صحبت  نموده گفت: پلانگذاری بزرگ است که (Macro planes)  یا پلان سالانه است که ریاست پالیسی وپلان سالانه آن را ترتیب می کند و دوم (Micro planes)  یا  پلان رهنمودی است که خود متفشین از لا به لای دفاتر وسیستم های مالی آن را ترتیب و یکجا با پلان رهنمودی،  تطبیق می کنند.

با این ترتیب محب الله محب رییس تفتیش شهرداری ها در رابطه به مشکلات که در مورد سنجش مالیه ومستند سازی اسناد تفتیش توضیح داده و سید امین امین رئیس ادارات بودجوی محلی وحنان معروف رییس ادارات بودجوی مرکزی نیز به ترتیب درمورد موضوعات مورد نیاز مفتشین؛ معلومات ارایه کردند.