نشست رهنمونی رییس و معاونین اداره عالی بررسی با مفتشین به هدف بازگویی چالشها ودست آوردها درکار یکساله اداره

پوهنوال دکتور محمدشریف شریفی رییس اداره عالی بررسی، سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی، مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی و اداری- اداره عالی بررسی، روز سه شنبه 4 جدی 1397 خورشیدی دریک نشست رهنمونی در تالار کنفرانس های مطبوعاتی اداره عالی بررسی، روی چالش ها ودست آورد های کاری یکسال گذشته اداره، با مفتشین   صحبت کردند.

نخست مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی و اداری  در مورد  نقاط مثبت و یا چالش های موجود در روند برنامه آموزشی یکماهه برای مفتشین، صحبت نموده و از آنان خواست تا با استفاده و به کارگیری اندوخته های شان مراجع مورد بازرسی؛ دیدگاهای شان را درین زمینه با هیات رهبری نیز شریک سازند.

سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی نیز به تفصیل روی نقاط قوت ویا هم نارسایی هایکه در ارایه گزارش یکساله مفتشین وجود داشت صحبت کرده گفت: یکی از برنامه های خیلی خوبی که ما همرای مفتشین داریم وسنگینی کار اداره درحقیقت بالای همکاران ومفتشین ما می باشد این است که ما سالانه نسبتآ برنامه ارزیابی از وضیعت، اجراات وکارکرد های مفتشین خود داریم، و اینکه ما ارزیابی میکنیم عملکرد و نواقص سال گذشته ی خود ر ا و یا مشکلاتی که درجریان یکسال مالی انجام می شود؛ می تواند یک راه گشا باشد و مسیرما را برای سال مالی جدید هموارترکند. با این حال ما بتوانیم با الهام گیری از رهنمایی ها وسفارش های که از رهبری  وبخش های مختلف اداره بدست می آوریم، بتوانیم درسال مالی پیش رو؛ مشکلات را به حد اقل برسا نیم.

آقای حسینی بیان داشت:  من تلاش می کنم تا چالش ها ومشکلاتی را که گروپ های مفتشین ما درمرکز و ولایات درسال مالی که گذشت به آن مواجه بوده اند، با شما مطرح بسازم، اما اگر ما نواقص ویا کاستی های را که مطرح میکنیم به این معنا نیست که تمام گروپ های تفتیش اداره، دارای این نواقص وکاستی ها می باشند. به گفته وی اداره عالی بررسی  هرچند درسال مالی گذشته، گزارشات با کیفیت، ابتکارات عالی  ویافته های خیلی مستندی را در بسیاری از گزارش ها داشته است؛ اما هنوز چالش های نیز موجود است که  باید به آن رسیده گی صورت گیرد، تا درآینده هیچ مشکلی  درهیچ یکی از گزارش های مفتشین اداره؛ به مشاهده نرسد.

پوهنوال دکتور محمدشریف شریفی رییس اداره عالی بررسی نیز در مورد کارکردهای یکساله اداره، دست آوردها وچالش ها، به تفصیل صحبت کرده گفت:  صحبت های که تا حال معاون صاحبان با شما کرده اند دلیلش بهبود درکار و تلاش شما، برای دست آوردهای می باشد که هم شما وهم اداره عالی بررسی را افتخارمی بخشد و مادرجای که کارمیکنیم درگام نخست ضرورت است که با مسلک خود، اداره، همکار ،همنوع  و خوردو بزرگ خود؛ محبت داشته باشیم ولازمه این محبت برای خود مان این است که هر روز بیاموزیم وبیشتر از پیش فهم، دانش وسطح سواد مسلکی خودرا بالا ببریم.

اما دکتور شریفی  با ابراز قدردانی از حضور پر رنگ و همیشگی اکثریت مفتشین در برنامه آموزشی یکماهه، از نتایج امتحان مفتشین به نحوی ابراز نارضایتی نمود تا مفشتین در جهت تحقق اهداف اداره که همانا ارتقای ظرفیت های مسلکی شان می باشد؛ بهتر و بیشتر تلاش کنند. وی همچنان کاستی های را که در سطح کشور، ولایات، مراجع مورد بازرسی وجود دارد را پذیرفته گفت: نباید این مشکلات به صورت حتمی برای انجام کارهای ما، بهانه ی باشد اما با درنظر داشت این مشکلات از مفتشین خواست که درکارهای شان دقت وبی طرفی را رعایت نموده  و درصورتیکه اندکترین چالش به ویژه مسایل امنیتی، متوجه جان شان باشد، اداره را درجریان قراردهند تا تصمامیم لازم گرفته شود.

 رییس اداره عالی بررسی در مراحل پایانی این برنامه، از مفتشین خواست تا دیدگاهاشان را پیرامون برنامه آموزشی یکماهه که پشت سر گذرانیده اند  با آنان شریک سازند. شماری از مفتشین به نوبت پیشنهادات شان را پیرامون کاستی ها و بهبود برنامه آموزشی که در آخر هرسال مالی در اداره عالی بررسی راه اندازی می گردد؛ مطرح کردند و دکتور شریفی بعد از شنیدن دیدگاهای مفتشین، ضمن ارایه پاسخ به سولات شان، این پیشنهادات را یاد داشت و راهای حلی برایشان پیشنهاد کرد.