برنامه اشتراک شهروندان در روند بررسی عملکرد

سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی به روز شنبه 8 جدی سال 1397 خورشیدی در یک نشست مشورتی با اعضای جامعه مدنی و رسانه‌ها در برنامه‌یی که به هدف سهیم‌سازی بیشتر شهروندان در پروسه بررسی عملکرد ترتیب یافته بود، بحث وتبادل نظر نمودند.

آقای حسینی با اشاره به اهمیتبررسی، اشتراک شهروندان در روند ارزیابی وبررسی را مفید خوانده و درمورد انتخاب پنجمارک‌های تعیین شده دربررسی عملکرد سال پیش‌رو را که بر‌اساس مطالعات قبلی و مشکلاتی که برای مردم و ادارات به بار آورده است به تفصیل مورد بحث قرار داد.

 وی افزود طبق پلان سال مالی 1398 خورشیدی بررسی عملکرد، 7 بنچمارک در اولویت کاری در اداره عالی بررسی قرار دارد که از آن جمله:  ارزیابی موسسات تحصیلات عالی خصوصی است که مشکلات زیادی در کیفیت آموزشی آن ها به مشاهده رسیده است وهمچنان موضوع  ادویه ‌ها و دارو های است که بیشتر آنان تاریخ شان تیر شده و یا با کیفیت پایین وارد   بازار گردیده و عرضه می‌شود؛ دریای کابل موضوع دیگری است که باید به آن توجهی جدی صورت بگیرد، به دلیل این که با وجود مصرف هزینه‌های هنگفت، یک کار غیر اقتصادی و در عین حال غیر موثر نیز بوده و هم‌چنان چهار بنچمارک دیگر  نیز تعیین گردیده که باید در مورد آن بررسی صورت بگیرد.

آقای حسینی اضافه نمود: ما با راه‌اندازی برنامه مشارکت شهروندان در روندبررسی عملکرد زمینۀ دسترسی مردم را در این پروسه تسهیل بخشیدیم و طبعاً توقع ما همین است اداراتی که اعلان آماده‌گی کردند، از جمله دیده‌بان شفافیت، کمیته مصوونیت خبرنگاران، سازمان مشارکت برای حکومت‌داری باز OGP، مجمع عمومی رسانه‌ها و جامعه مدنی در این عرصه با اداره عالی بررسی همکاری نمایند و هم‌چنان قبل از آغاز پروسهبررسی نیاز به سندی است که  اصل بی طرفی و استقلالیت را تثبیت کند تا از یافته هایبررسی استفاده‌های سیاسی صورت نگیرد.

در عوض، اداره عالی بررسی در صورت وجود مشکل در جریان پروسه، حاضر به هر نوع همکاری با اعضای بیرونی این اداره خواهد بود.

ازسوی دیگر احمد شکیب کاردوست، آمر بررسی عملکرد اداره عالی بررسی،  در کنار معرفی پروسهبررسی عملکرد، در رابطه به بنجمارک‌های تعین شده در پلان سال آینده معلومات بیشتر ارائه نمود.

وی از ارزیابی سیستم کنترول و نظارت از ادویه‌ها، ارزیابی عملکرد ریاست موسسات و تحصیلات عالی خصوصی، پاک‌کاری دریای کابل، سیستم تدارکات وزارت انکشاف شهری و اراضی، پروژه تربیه معلم، ارزیابی عملکرد ریاست ساختمان‌های اساسی شاروالی کابل و پروژه مسفا مربوط به وزارت مالیه که از موثریت بارزی برخوردار نبودند، به عنوان پنجمارک‌های پلان سال 1398بررسی عملکرد یاد کرد.

قابل ذکراست که حکومت داری باز،  به اداره عالی بررسی وظیفه سپرده است تا نهاد های جامعه مدنی و رسانه هارا در روند نحوه بررسی عملکرد؛شریک سازد. با این حال قراراست اداره عالی بررسی نماینده گان نهاد های ذکر شده را با دو مرحله از پلانگذاری و گزارش نویسی بررسی عملکرد را  در مدت دو روز آشنا سازد.