سومین نشست مسوولان اداره عالی بررسی با نمایندگان جامعه مدنی در مورد آگاهی دهی مشارکت شهروندان در روند بررسی عملکرد

سومین نشست مشارکت شهروندان در روند بررسی روز یکشنبه 23 جدی سال 1397 خورشیدی، میان مسوولان اداره عالی بررسی ونمایندگان نهاد های، موسسه نجات وانکشاف بشری، موسسه انکشافی افغانADA، نهاد هماهنگی کمک ها برای افغان‌هاCOAR، دیدبان شفافیت افغانستان وسکرتریت حکومتداری باز، درمقرادراه عالی بررسی تدویرگردید.

 امین یونسی رئیس ریاست تفتیش داخلی کنترول کیفیت اداره عالی بررسی، درمورد برنامه مشارکت شهروندان در روند بررسی  گفت: پروسه تفتیش عملکرد یکی از تعهدات اداره عالی بررسی در OGP یا حکومت داری باز بود ه است که برمبنای آن قبلن میکانیزم مشارکت شهروندان در روند بررسی از سوی اداره عالی بررسی ترتیب ودرجلسات متعدد با اعضای جامعه مدنی و رسانه شریک و به تصویب رسید.  این گزارش درجلسه ی  که قبلن در وزارت مالیه ترتیب شده بود ارایه گردید و اداره عالی بررسی  مطابق به پلان عمل، مکلف بود تا سه برنامه آموزشی را درین راستا  پیرامون تفتیش عملکر تدوین کند.

تفتیش عملکرد عبارت ازهمان پروژه های  است که مطابق به میکانیزم  اشتراک شهروندان در روند بررسی فعالیت می کند و اداره عالی بررسی متعهد به برنامه ریزی آن بود تا 7 برنامه ی بررسی را  در سال 2019 میلادی عملن انجام دهد.

قبل از این در دو جلسه دیگر با نهاد های همکار،  روی آگاهی دهی مشارکت شهروندان و پلانگذاری مراجع قابل بازرسی معلومات ارایه گردیده و به صورت همه جانبه بحث وتبادل نظر صورت گرفت است که به تداوم دوجلسه قبلی اداره عالی بررسی مطابق میکانیزم از تمام همکاران دعودت کرده است تا سومین جلسه تدویر و از طرف همکا ران اداره عالی بررسی  پیرامون این موضوع؛ معلومات  جامع وکامل   ارایه گردد.

سکندر نثار مشاور برنامه مشارکت شهروندان در روند بررسی نیز پریزینتیشن را که در این نشست پیرامون مزایا ومعایب این برنامه، درکشورهای دیگر به نمایند گان نهادهای مختلف شرکت کننده ارایه کردگفت: درچندین سال اخیر روی موضوعاتی که مردم ازآن متضرر می شوند ویا دولت متوجه آن نمی‌گردد، اشتراک شهروندان در روند بررسی، موثریت خود را خواهد داشت.

وی افزود  دراکثرکشورهای جهان جامعه مدنی و رسانه ها از عملکرد  ادارات تفتیش شان نظارت و با آن نهاد همکاری می کنند که این موضوع؛ مورد استقبال دولت ها وشهروندان شان قرارگرفته است. این برنامه درافغانستان یک برنامه‌ی جدید است و هربرنامه در روز های نخست چالش های خود را دارد وما همرای نمایند گان بانک جهانی و ادارات تفتیش کشورهای پیشرفته، نشست های داشتیم. گاهی پیش می آید که میان ادارات تفتیش، جامعه مدنی و رسانه ها هماهنگی درست  و رابطه برقرار نمی شود که باید این نقیصه از میان برداشته شود.

مشاور برنامه مشارکت شهروندان در روند بررسی افزود: تمام ادارات تفتیش  درسطح جهان که همرای بانک حهانی رابطه کاری دارند از  فواید وچالش های در مورد مشارکت شهروندان در روند بررسی نیز حرف های دارند؛ اما به صورت کل مشارکت شهروندان در قسمت آوردن شفافیت در مصرف بودجه ملی؛ موثریت خود را دارد.

شکیب کاردوست آمر بررسی عملکرد محیطی نیز به ترتیب پریزینتیش خود را که بیشتر جنبه تخنیکی داشت به هدف آگاهی بیشتر اشتراک کننده گان، پیرامون، برنامه مشارکت شهروندان ارایه کرد و این برنامه با پرسش وپاسخ‌ها میان اشتراک کننده گان و مسوولان اداره عالی بررسی خاتمه یافت.

در اخیرجلسه آقای یونسی رییس ریاست تفتیش داخلی کنترول کیفیت اداره عالی بررسی که رهبری سومین نشست مشارکت شهروندان در روند بررسی را ازجانب اداره به عهده داشت خاطرنشان کرد که قراراست یک آمریت بنام آمریت مشارکت شهروندان، درساختار اداره عالی بررسی ایجاد شود که دارایی یک آمر و دو عضو خواهد بود و پروسه استخدام آن جریان دارد.