نشست درمورد پلان گذاری تفتیش عملکرد

آمریت بررسی عملکرد ومحیطی روز سه شنبه 25جدی 1397  خورشیدی، نشستی را به اشتراک مفتشین این آمریت  در تالار همایش اداره عالی بررسی تدویر و روی برنامه آموزشی بررسی عملکرد و اجرای بازرسی (7) مرجع که به اساس بنچمارک حکومت داری باز افغانستان (OGP ) طی سال مالی 1398 در نظر گرفته شده است  مورد  بحث وتبادل نظر قرار داد،

همچنان احمد شکیب کاردوست آمر بررسی عملکرد ومحیطی پیرامون چگونگی رهنمود واهداف بازرسی عملکرد در جهت رشد وارتقای ظرفیت مفتشین آمریت، بالخصوص یک تعداد مفتشین که جدیداً در ترکیب گروپ های بررسی عملکرد تؤظیف گردیده اند  نیزپرزنتیشن ارایه کرد تا با استفاده از آن، مفتشین عملکرد جهت آشنایی هرچه بیشتر موارد فوق الذکر را با مراجع تحت بازرسی طی پرزنتیشن های شان و با تفکیک هر مرجع؛ شریک ساخته و روند بررسی عملکرد را سهولت بخشند .

     ضمناً ایشان در مورد پلان گذاری تفتیش عملکرد به سطح خورد و بزرگ و همچنان پیرامون انتخاب موضوع تفتیش عملکرد (Audit Topic)، نحوه بازرسی، پیرامون Input – Output – Process - Out com  ، اصول اساسی تفتیش عملکرد ( اقتصادیت، مؤثریت و مفیدیت) و رابطه بین اصول متذکره با مثال های واضح و روشن معلومات ارائه نمودند . همچنان اشتراک کننده گان و مفتشین این آمریت، مشکلات و چالش های که فرا راه شان در روند بازرسی موجود می باشد را نیز، مطرح نموده و پیرامون موضوع بحث  و به شکل همه جانبه و گروهی؛ تبادل نظر صورت گرفت.