اداره عالی بررسی رئیس بررسی زون ننگرهار را به منسوبان دولتی آن ولایت معرفی کرد

سنگرحسین زی  که مقرری اش به حیث رئیس بررسی زون ننگرهار ازقبل منظورگردیده بود، روزچهارشنبه 26 جدی سال 1397 خورشید توسط  مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری- اداره عالی بررسی، طی محفلی که درمقر شاروالی ولایت ننگرهار تدویرگردیده بود، به منسوبان دولتی آن ولایت، معرفی گردید. در این محفل والی،شماری از رؤسای ادارات ملکی، کارمندان دولتی و منسوبان بررسی زون ساحوی ننگرهار نیزحضورداشتند،

حیات الله حیات والی ولایت ننگرهار ضمن استقبال  وتبریکی از معرفی آقای سنگر به حیث رئیس بررسی زون ساحوی آن ولایت گفت:  روند اصلاحات وتغییر وتبدیلی ها مطابق به دستور رئیس جمهوری سلامی افغانستان دراین ولایت آغاز شده است  و درحال تطبیق شدن می باشد و تقررآقای سنگر هم در این شرایط حساس؛  درامرمبارزه با فساد اداری کمک شایانی می کند.

والی نگرهار، اداره عالی بررسی را یک رکن اساسی در راستای اصلاحات ومبارزه با فساد درافغانستان دانسته واطمینان داد، تغییرات وتبدیلی هایکه تا حال در این ولایت صورت گرفته یک گام مهم است وهر روز شاهد اصلاحات بیشتر و جلوگیری از رفتارهای غیرقانونی به همکاری مسوولان اداره عالی بررسی در زون بررسی ساحوی ننگرها  خواهیم بود.آقای حیات تاکید کرد،  درکنار نا امنی ها که سبب مهاجرت بسیاری ازمردم این ولایت شده است، فساد اداری یکی  ازمعضلات دیگراست که مردم را در برابر دولت بی اعتماد ساخته است و مبارزه با فساد را یکی از راهای حصول حقوق مردم دانسته گفت: آنان  درحال گسترش ساحات امنیتی  در محلات تحت  نفوذی مخالفین درآن ولایت هستند و همزمان در راستای تامین امنیت وحکومت داری خوب و تحقق آوردن اصلاحات، شانه به شانه با ریاست بررسی زون ساحوی ننگرهار؛ خواهد ایستاد.

مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری- اداره عالی بررسی، ضمن قدر دانی از استقبال گرم والی وسایر مسوولان ادارات مختلف ولایت ننگرهار، ازفعالیت های والی در راستای تامین امنیت، اصلاحات وشفافیت به نیکی یاد کرد. معاون مالی واداری ضمن معرفی و دوره های تحصیلی وتجربه کاری آقای سنگر حسین زی به حیث رییس بررسی زون ساحوی آن ولایت، درمورد مسوولیت ها، صلاحیت ها، عملکرد، پالیسی، استراتیژی ونحوه کار بازرسی بررسان  ادراه عالی  بررسی نیز به اشتراک کنند گان معلومات ارایه کرد.

معاون مالی واداری در مورد نوعیت چهار مورد برسی(تفتیش رعایت قوانین و مقررات،تفتیش مالی،تفتیش عملکرد و تفتیش تکنالوژِی معلوماتی(IT )، از سوی اداره عالی بررسی به صورت مفصل معلومات ارایه کرده افزود: تمام ادارات که دارایی عامه را مصرف می کنند، بدون استثنا از ریاست جمهوری تا پارلمان وتمام نهاد ها و وزارت‌ها، نهاد های مستقل دولتی؛  زیرساحه پوشش بررسی این اداره هستند.

وی گفت: قسمی که والی صاحب فرمودند به هدف تحقق اصلاحات و حکومت داری خوب، آقای سنگر یکی از افراد توانمند ومتعهد است و تقرر وی به حیث رئیس بررسی زون ننگرهار؛  از موثریت خاصی برخوردارخواهد بود. بااین حال آقای شیرزاد از شاروال و والی ولایت ننگرهارخواست تا به منظور تاسیس یک دفترکاری رسمی مربوط به اداره عالی بررسی، برای این اداره یک نمره زمین تدارک ببیند که متعاقبن شار وال و والی ولایت ننگرهار در این زمینه وعده همکاری سپردند.

آقای سنگر حسین زی پس ازمعرفی اش به حیث رئیس بررسی زون ساحوی ولایت ننگرهار، تعهد سپرد که مطابق به اهداف وپالیسی ادراه عالی بررسی، مسولیت اش را در این زون به خوبی پیش خواهد برد و در این راستا به حمایت وهمکاری مسوولان دولتی آن ولایت؛ ضرورت دارد.

آقای سنگر حسین زی مدت شش  سال می شود که دربخش های مختلف اداره عالی بررسی به حیث سربررس کار کرده است.