آموزش موضوعات جدید برای کارمندان تدارکاتی اداره عالی بررسی ازسوی انیستیتیوت تدارکات ملی

کارمندان بخش تدارکات  اداره عالی بررسی روز یک شنبه 7 دلو 1397 خورشیدی از سوی متخصصین انیستیتیوت ملی تحت پوشش برنامه آموزشی یک روزه قرارگرفتند. ایمل صافی مسوول انسجام تطبیق برنامه های آموزشی ریاست انیستیتیوت تدارکات ملی گفت: این ریاست به سلسله همکاری های قبلی اش دربخش آموزش کارمندان تداراکاتی نهاد های دولتی، یک برنامه آموزشی کوتاه مدت را روی دست گرفته است که توسط متخصصین تدارکاتی آموزش داده می شود.

 به گفته وی این برنامه شامل چهارموضوع اساسی است که توسط متخصصین تدارکاتی ( کسانی که دربخش تدارکات ماستری دارند و در خود اداره تدارکات ملی کارمیکنند ) و این افراد موظف هستند که تحت عناوین مشخص در ادارات مورد نظر تدریس کنند.

آقای صافی افزود:  برنامه امروزی که برای کارمندان تدارکاتی اداره عالی بررسی تدریس می گردد، برنامه آفرگشایی و ارزیابی آفرها؛ می باشد وسه برنامه دیگر که عبارتند از  مدیریت قرارداد ها، تثبیت نیازمندی وترتیب لایحه ی وظایف و پلانگذاری تدارکات، مطابق به تقسیم اوقات این اداره در آینده های نزدیک و تاریخ های مختلف نیز برای این کارمندان تدریس خواهد شد.

به گفته ی مسوول انسجام تطبیق برنامه های آموزشی ریاست انیستیتیوت تدارکات ملی،  بلند بردن سطح ظرفیت کارمندان تدارکاتی یکی از اهداف عمده واساسی اداره تدارکات ملی می باشد وبناء هدف و اهمیت این برنامه این است که دانش مسلکی کارمندان تدارکات در اداره عالی بررسی بلند برود تا موثریت کاری درمحل وظیفوی شان، بیشتر شود.

این مسوول انیستیتیوت تدارکات ملی میگوید این انیستیتوت درگذشته برنامه های ابتدایی، متوسط و ویژه را برای کارمندان تدراکاتی آموزش می داد اما فعلن این برنامه یکی از برنامه ها تدارکاتی با معیار های جدید می باشد که در اکثر کشورهای خارجی نیز از این شیوه کار گرفته می شود.

به گفته آقای صافی خبرخوش برای کارمندان تدارکات نهاد های دولتی این ست که درتوافق نامه جدید میان اداره  تدارکات ملی و  پوهنتون بنگور انگلستان که تازه به امضا رسیده است وهمچنان نصاب تعلیمی جدید که انیسیتیوت تدارکات ملی دراختیارگرفته است؛ سر از سال 1398 خورشیدی نصاب جدید تدارکاتی تطبیق می گردد که برای انجام ب رنامه های تدارکاتی سهولت های زیادی را فراهم خواهد کرد.

وی میگوید تا کنون دوازه وزارت ونهاد مستقل زیر کار است و مطابق به تقسم اوقات همه ی  این ادارات،  زیر پوشش قرارمی گیرند و در هر وزارت چهار عنوان ازین برنامه ها؛  تدریس می گردد.