ارایه معلومات درمورد برنامه نیاز سنجی آموزشی ازسوی معاون مالی و اداری اداره عالی بررسی برای مفتشین

مجیب الرحمان شیرزاد معاون مالی واداری- ادراه عالی بررسی امروز دوشنبه 8 دلو سال 1397 خورشیدی درگرد همایی که در تالار کنفرانس های مطبوعاتی اداره؛ تدویر گردیده بود  پیرامون اهمیت برنامه ی نیاز سنجی آموزشی،  برای مفتشین صحبت نموده و درمورد نحوه خانه پری فورم نیاز سنجی؛ به  اشتراک کننده گان معلومات ارایه کرد. آقای شیرزاد گفت:  هدف برنامه نیاز سنجی این است که در پروگرام یک ماهه ارتقای ظرفیت درسال مالی گذشته، بعضی تجاربی را از دست آورد ها، چالش ها ونقاط قوت وضعف های که درآن برنامه وجود داشت بدست آوردیم و  میخواهیم برمبنای آن تجارب، باید برنامه سال آینده را  در راستای تحقق برنامه های  ارتقای ظرفیت،  طرح وترتیب کنیم.

معاون مالی و اداری بیان نمود: در نظریات وپیشنهادات شما از برنامه آموزشی قبلی موضوعاتی بسیاری ارایه شده بود که ازجمله می توان از کمبودن  زمان تدریس ، تعدد مضامین، تکراری  بودن شماری از موضوعات درسی، بالا بودن سطح اشتراک کننده گان دریک صنف  ویا هم وجود مشکلات از ناحیه استادان یاد کرد. بناء ما  خواستیم که امسال از شروع سال مالی  این  موضوع را روی دست بگیریم و با  طرح وترتیب  آن بتوانیم درطول سال مالی پیش رو آن را تطبیق کنیم، به این منظور یک کمیته  دراداره تعیین شده بود و کمیته روی یک پلان  کارکرد که چگونه می توانیم برنامه های ارتقای ظرفیت را درطول سال درمرکز و ولایات وهم دراخیر سال،  به شکل مختصرتر درنظر بگیریم. وبعد ازترتیب پلان بالای یک فورم کار صورت گرفت که او فورم نیازسنجی آموزشی می باشد.

وی بیان داشت که کوشش شد ه است تا  یک فورم جامع، مفصل ودرعین زمان  فورم ساده را ترتیب کنیم تا شما بتوانید تمام نیاز مندی های آموزشی تان را درآن فورم درج کنید تا شامل یک پلان اموزشی منظم شود و این فورم امروز دراختیار شما قرار گرفته است و شما این فورم را دقیق بخوانید و به تمام آموزش هایکه شما ضرورت دارید و یا  مطابق به لایحه وظایف تان وکاری را که اداره ازشما میخواهد؛ درنظر بگیرید. ما میتوانیم موضوعات زیادی را در برنامه های آموزشی آینده پیشنهاد کنیم اما شما می توانید  همان نقاط را که  در اجرای آن کمتر  آشنایی دارید را مشخص کنیدتا درآینده همان موضوع به شما آموزش داده شود. همچنان شما مهارت های کمپیوتر، انگلسی وسایر فعالیت های اساسی  را ذکرمی کنید  ونقاط قو ت وضعف تان رانیزمشخص بسازید که بعد از تاییدی  روسای تان  تحت آموزش قرار بگیرید و درنظر داشته باشید که آموزش های را که در سه سال گذشته فرا گرفته اید  نیز تذکر دهید تا به صورت تکرار؛ شامل برنامه های آموزشی آینده تان نگردد.

معاون مالی واداری گفت:  بعد ازخانه پری فورم ها، نظریات شما جمع آوری و شامل دیتابیس  می گردد و پس از تحلیل و بررسی یک پلان آموزشی ساخته می شود که مطابق به آن شما را درگتگو ری های مختلف  تحت آموزش قرارمیدهد. به گفته وی یک تعداد این برنامه ها را می شود درجریان سال برگزارکرد تا  کارمندان دولتی در زون های ساحوی را نیز در  ولایات شان  تحت آموزش قرار داد ویک برنامه آموزشی دیگر، درآخیر سال مالی برگزار خواهد شد که نسبت به برنامه های گذشته مختصر  تر وموثرخواهد بود و درین مرحله  ازمنابع مختلف نیز؛ استفاده خواهد شد.