ریاست منابع بشری

منابع بشری یک بخش اساسی درتمام ادارات دولتی وشرکت های خصوصی میباشد مدیریت منابع بشری برمبنای این اندیشه استواراست که کارکنان باید منحیث انسان درنظرگرفته شوند اهداف منابع بشری این است که اشخاص واجد شرایط برای پست های مورد نظرانتخاب گردند ومهارت های پرسونل انکشاف یابد آنها قادرشوند وظایف محوله را بوجه احسن انجام دهند ،وظایف منابع بشری تاحد زیاد مرتبط به بخش اداری وشامل یک سلسله مسایل معین ازقبیل پروسه انتخاب دقیق پرسونل وپروسه معاشات وغیره  فورمول بندی شده است .

وظایف عمده منابع بشری

انتخاب کارکنان جدید واعلان پست های خالی ، تحلیل وتجزیه درخواست ها ،ارزیابی ها ومصاحبه ها ، آموزش کارکنان ودوره آموزشی کارکنان جدید ، ترتیب مسایل اطلاعاتی کارمند،خلص سوانح ،معلومات درباره مهارت ها وتوانایی ها ، ثبت اندازه معاشات ،انسجام معلومات درباره وقت وحاضری کارمند ،محاسبه کسرات ومالیات ،تهیه چک های دورانی پرداخت وراپورمالیه کارمند ،تنظیم وقت ونیروی کاروغیره