تحقق پلان بازرسی - اداره عالی تفتیش

تحقق پلان بازرسی

تحقق و عدم تحقق پلان بازرسی سال 1394

مراجع قابل بازرسی    588       مرجع             شامل ادارات مرکزی و محلی

مراجع بازرسی شده    478        مرجع  

مراجع بازرسی نشده 110          مرجع   بنابر نبود بودجه ، شرایط نا مساعد امنیتی ، مشکلات مراجع، عدم مواصلت ویزه و کمبود مفتش 

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1393

مراجع قابل بازرسی       351    مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      338    مرجع  

مراجع بازرسی ناشده     13     مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی ،مشکلات مراجع قابل بازرسی و کمبود بودجه.

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1392

مراجع قابل بازرسی       775  مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      419   مرجع  

مراجع بازرسی ناشده    356   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1391

مراجع قابل بازرسی       859    مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      794   مرجع  

مراجع بازرسی ناشده    65   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1390

مراجع قابل بازرسی      860  مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      748   مرجع  

مراجع بازرسی ناشده    112   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1389

اداره کنترول وتفتیش درطی سال 1389 بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید:

مراجع قابل بازرسی       946     مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      836   مرجع  

مراجع بازرسی ناشده    110   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1388

داره کنترول وتفتیش درطی سال 1387 بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید:

مراجع قابل بازرسی      872     مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      745   مرجع  

مراجع بازرسی ناشده    127   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1387

داره کنترول وتفتیش درطی سال 1387 بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید:

مراجع قابل بازرسی      789   مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      632   مرجع  

مراجع بازرسی ناشده    157   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1386

داره کنترول وتفتیش درطی سال 1386 بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید:

مراجع قابل بازرسی      759   مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      577   مرجع      

مراجع بازرسی ناشده    182   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1385

ااداره کنترول وتفتیش درطی سال 1385 بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید:

مراجع قابل بازرسی      778   مرجع       شامل ادارات مرکزی ، محلی وبرخی سفارت ها

مراجع بازرسی شده      615   مرجع      

مراجع بازرسی ناشده    163   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی

 

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1384

ااداره کنترول وتفتیش درطی سال 1384 بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید:

مراجع قابل بازرسی     733   مرجع       شامل ادارات مرکزی ، محلی وبرخی نهاد ها 

مراجع بازرسی شده      573   مرجع      

مراجع بازرسی ناشده    160   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی

 

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1383

ااداره کنترول وتفتیش درطی سال 1383 بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید:

مراجع قابل بازرسی    451  مرجع       شامل ادارات مرکزی ، محلی 

مراجع بازرسی شده    443   مرجع      

مراجع بازرسی ناشده    8   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی

 

تحقق وعدم تحقق پلان بازرسی  سال 1382

ااداره کنترول وتفتیش درطی سال 1383 بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید:

مراجع قابل بازرسی  346   مرجع       شامل ادارات مرکزی ، محلی

مراجع بازرسی شده    346   مرجع