تعلیمات نامه استندرد تفتیش و مساعدت های خارجی - اداره عالی تفتیش