تماس با ما

نور الرحمن ایزدیار 

رئیس دفتر مقام

نمبر تیلفون  +93202521510

آدرس الکترونیکی izedyar@sao.gov.af

 

فاضل آرام

آمر اطلاعات وارتباط عامه

نمبر تیلفون  93202521613+

آدرس الکترونیکی mf_aram@sao.gov.af

 

محمد بهروز امینی 

مدیر ویب سایت 

نمبر تیلفون  93202521607+

آدرس الکترونیکی m.behroz@sao.gov.af

 

 عبدالصمد حقیار

 مسئول مرجع اطلاع رسانی

شماره تماس : 0795342277

ایمیل آدرس: haqyarnazari22@gmail.com