داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه کابینت آشپز خانه، پیزاره دیوارهای دفاتر و سایر لوازم نجاری اداره عالی بررسی (SAO-013)
اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه داوطلبی تهیه کابینت آشپز خانه، پیزاره دیوارهای دفاتر و سایر لوازم نجاری این اداره اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه همرا با اسناد لازمه داوطلبی...
Jul 09, 2018 Jul 31, 2018
تهیه و تدارک دوازده قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک دوازده قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی مربوط دفاتر مرکزی اداره عالی تفتیش و دفاتر ریاست تفتیش ساحوی ولایت بلخ و هرات } اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش...
Aug 26, 2017 -
تهیه و تدارک سه قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک سه قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی مربوط دفاتر مرکزی اداره عالی تفتیش و دفاتر ریاست تفتیش ساحوی ولایت بلخ و هرات } اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را...
Jul 11, 2017 -
تهیه یک عراده موتر کرولا ۲۰۱۵
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2015، صفر کلیومتر، پطرولی، چهار سلند جاپانی، دست افغانستان، رنگ سفید ، پلیت دولتی ، اسناد گمرکی و فول آپشن} اشتراک نموده و آفر...
Jun 18, 2017 -
تهیه یک عراده موتر کرولا ۲۰۱۵
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2015، صفر کلیومتر، پطرولی، چهار سلند جاپانی، دست افغانستان، رنگ سفید ، پلیت دولتی ، اسناد گمرکی و فول آپشن} اشتراک نموده و آفر...
May 09, 2017 -
تهیه یک عراده موتر کرولا ۲۰۱۵
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2015، صفر کلیومتر، پطرولی، چهار سلند جاپانی، دست افغانستان، رنگ سفید و فول آپشن} اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق...
Mar 18, 2017 -
تهیه ئ تدارک دو قلم مواد نفتی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک مقدار (98000) لیتر تیل پطرول نوع A-92 و مقدار (28000) لیتر تیل دیزل نوع L02-62 } اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان...
Jan 16, 2017 -
تهیه و تدارک نود قلم قرطاسیه رنگ باب پرنتر و ماشین فوتو کاپی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک نود قلم قرطاسیه رنگ باب پرنتر و ماشین فوتو کاپی} اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان (دری) که در مقابل پرداخت (500)...
Jan 09, 2017 -
تهیه و تدارک نود قلم قرطاسیه رنگ باب پرنتر و فوتو کاپی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک نود قلم قرطاسیه رنگ باب پرنتر و فوتو کاپی} اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان (دری) که در مقابل پرداخت (500) افغانی بدست...
Dec 13, 2016 -
تهیه و تدارک یک قلم مواد نفتی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک مقدار (23798) لیتر تیل دیزل نوع L02-62 } اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان (دری) که در مقابل پرداخت (500) افغانی بدست...
Oct 02, 2016 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد