داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان پروژه تدارک امور ساختمانی پیک (سایه بان) تعمیر اداره عالی بررسی SAO-014
اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک امور ساختمانی پیک (سایه بان) تعمیر این اداره اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه، بل احجام و نقشه پروژه مذکور را از آمریت تدارکات منزل...
Oct 07, 2018 Oct 24, 2018
تهیه کابینت آشپز خانه، پیزاره دیوارهای دفاتر و سایر لوازم نجاری اداره عالی بررسی (SAO-013)
اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه داوطلبی تهیه کابینت آشپز خانه، پیزاره دیوارهای دفاتر و سایر لوازم نجاری این اداره اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه همرا با اسناد لازمه داوطلبی...
Jul 09, 2018 Jul 31, 2018
تهیه و تدارک دوازده قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک دوازده قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی مربوط دفاتر مرکزی اداره عالی تفتیش و دفاتر ریاست تفتیش ساحوی ولایت بلخ و هرات } اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش...
Aug 26, 2017 -
تهیه و تدارک سه قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک سه قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی مربوط دفاتر مرکزی اداره عالی تفتیش و دفاتر ریاست تفتیش ساحوی ولایت بلخ و هرات } اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را...
Jul 11, 2017 -
تهیه یک عراده موتر کرولا ۲۰۱۵
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2015، صفر کلیومتر، پطرولی، چهار سلند جاپانی، دست افغانستان، رنگ سفید ، پلیت دولتی ، اسناد گمرکی و فول آپشن} اشتراک نموده و آفر...
Jun 18, 2017 -
تهیه یک عراده موتر کرولا ۲۰۱۵
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2015، صفر کلیومتر، پطرولی، چهار سلند جاپانی، دست افغانستان، رنگ سفید ، پلیت دولتی ، اسناد گمرکی و فول آپشن} اشتراک نموده و آفر...
May 09, 2017 -
تهیه یک عراده موتر کرولا ۲۰۱۵
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2015، صفر کلیومتر، پطرولی، چهار سلند جاپانی، دست افغانستان، رنگ سفید و فول آپشن} اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق...
Mar 18, 2017 -
تهیه ئ تدارک دو قلم مواد نفتی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک مقدار (98000) لیتر تیل پطرول نوع A-92 و مقدار (28000) لیتر تیل دیزل نوع L02-62 } اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان...
Jan 16, 2017 -
تهیه و تدارک نود قلم قرطاسیه رنگ باب پرنتر و ماشین فوتو کاپی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک نود قلم قرطاسیه رنگ باب پرنتر و ماشین فوتو کاپی} اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان (دری) که در مقابل پرداخت (500)...
Jan 09, 2017 -
تهیه و تدارک نود قلم قرطاسیه رنگ باب پرنتر و فوتو کاپی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک نود قلم قرطاسیه رنگ باب پرنتر و فوتو کاپی} اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان (دری) که در مقابل پرداخت (500) افغانی بدست...
Dec 13, 2016 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد