داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تدارک تکت های طیاره
اداره عالی بررسی به منظور ایجاد سهولت در روند تهیه و بوکینگ تکت های طیاره و دریافت مناسبترین قیمت، در نظردارد تا موافقتنامه تکتهای طیاره مورد ضرورت داخلی و خارجی خویش را با چندین تراول اجنسی ها و یا تکت فروشیها به امضا برساند، بناءً از تمام...
May 20, 2019 Jun 03, 2019
تهیه و تدارک چهار قلم مواد نفتی
اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 80000 لیتر تیل پطرول، 70000 لیتر تیل دیزل، 2805 لیتر مبلایل زمستانی و 2805 لیتر مبلایل بهاری این اداره اشتراک نموده و سافت کاپی...
Mar 11, 2019 Mar 23, 2019
تهیه و تدارک 87 قلم قرطاسیه باب
اداره عالی بررسی در نظر دارد، به تعداد 87 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت سال 1398 خویش را به اعلان داوطلبی بگذارد. لذا از تمام داوطلبان تقاضامند است که شرطنامه اقلام متذکره را از اداره عالی بررسی، واقع ناحیه ششم، مقابل قصر دارالامان، سرک چهاردهی، جوار...
Mar 04, 2019 Mar 17, 2019
اعلان پروژه تدارک امور ساختمانی پیک (سایه بان) تعمیر اداره عالی بررسی SAO-014
اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک امور ساختمانی پیک (سایه بان) تعمیر این اداره اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه، بل احجام و نقشه پروژه مذکور را از آمریت تدارکات منزل...
Oct 07, 2018 Oct 24, 2018
تهیه کابینت آشپز خانه، پیزاره دیوارهای دفاتر و سایر لوازم نجاری اداره عالی بررسی (SAO-013)
اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه داوطلبی تهیه کابینت آشپز خانه، پیزاره دیوارهای دفاتر و سایر لوازم نجاری این اداره اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه همرا با اسناد لازمه داوطلبی...
Jul 09, 2018 Jul 31, 2018
تهیه و تدارک دوازده قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک دوازده قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی مربوط دفاتر مرکزی اداره عالی تفتیش و دفاتر ریاست تفتیش ساحوی ولایت بلخ و هرات } اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش...
Aug 26, 2017 -
تهیه و تدارک سه قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک سه قلم وسابل تکنالوژی معلوماتی مربوط دفاتر مرکزی اداره عالی تفتیش و دفاتر ریاست تفتیش ساحوی ولایت بلخ و هرات } اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را...
Jul 11, 2017 -
تهیه یک عراده موتر کرولا ۲۰۱۵
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2015، صفر کلیومتر، پطرولی، چهار سلند جاپانی، دست افغانستان، رنگ سفید ، پلیت دولتی ، اسناد گمرکی و فول آپشن} اشتراک نموده و آفر...
Jun 18, 2017 -
تهیه یک عراده موتر کرولا ۲۰۱۵
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2015، صفر کلیومتر، پطرولی، چهار سلند جاپانی، دست افغانستان، رنگ سفید ، پلیت دولتی ، اسناد گمرکی و فول آپشن} اشتراک نموده و آفر...
May 09, 2017 -
تهیه یک عراده موتر کرولا ۲۰۱۵
{ اداره عالی تفتیش } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلب {تهیه و تدارک یک عراده موتر کرولا مودل 2015، صفر کلیومتر، پطرولی، چهار سلند جاپانی، دست افغانستان، رنگ سفید و فول آپشن} اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را مطابق...
Mar 18, 2017 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد