اعلان‌ مجدد پروژه تهیه و تدارک تیل مورد ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ اداره عالی تفتیش

samema.sadat
sao

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه: تهیه و تدارک تیل مورد ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ اداره عالی تفتیش

شماره داوطلبی: SAO/NCB/G-1400-11-Rebid

اداره عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آورد تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل مورد ضرورت این اداره که برای بار دوم به اعلان سپرده شده است، اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت سافت‌کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی این اداره، واقع افشار دارالامان، کابل-افغانستان و یا از ویب‌سایت‌های اداره محترم تدارکات ملی و اداره عالی تفتیش بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر این اعلان الی روز دو شنبه مورخ ۱۳ حوت سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۰بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی تفتیش واقع افشار دارالامان، کابل-افغانستان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت بانکی و به مبلغ 226,811 دو صد و بیست و شش هزار و هشت صد و یازده افغانی می‌باشد. جلسه آفرگشایی پروژه متذکره به روز چهارشنبه مورخ ۱۳ حوت سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر در آمریت تدارکات اداره عالی تفتیش واقع منزل دوم این اداره دایر می‌گردد.

Documents

شرط نامه 1400