اعلان‌ مجدد پروژه تهیه و تدارک فلتر و مبلایل مورد ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ اداره عالی تفتیش

samema.sadat
sao

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه: تهیه و تدارک فلتر و مبلایل مورد ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ اداره عالی تفتیش

شماره داوطلبی: SAO/NCB/G-1400-12

اداره عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آورد تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک فلتر و مبلایل مورد ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ این اداره که برای بار دوم به اعلان سپرده شده است، اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت سافت‌کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی این اداره، واقع افشار دارالامان، کابل-افغانستان و یا از ویب‌سایت‌های اداره محترم تدارکات ملی و اداره عالی تفتیش بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر این اعلان الی روز شنبه مورخ ۱۶ حوت سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی تفتیش واقع افشار دارالامان، کابل-افغانستان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت بانکی و به مبلغ 29,000 بیست و نه هزار افغانی می‌باشد. جلسه آفرگشایی پروژه متذکره به روز شنبه مورخ ۱۶ حوت سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ در آمریت تدارکات اداره عالی تفتیش دایر می‌گردد.