اعلان بست رتبه سوم آمریت استخدام و انکشاف اداره ریاست منابع بشری

samema.sadat
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۵:۴۹
sao

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

رهنمود ثبت نام در بست های خدمات ملکی ادارۀ عالی تفتیش

قبل از ثبت نام در بست های این اداره، موارد ذیل را جداً در نظر بگیرید!

 1.   به تاسی از ماده دوم فرمان شماره (۹۲) مقام عالی ریاست جمهوری، هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می گردند.
 2. متقاضیان مکلف اند، تا فورم درخواستی معیاری را به صورت کامل و دقیق خانه پری نمایند.( اسناد شما بدون خانه پری فورم پذیرفته نمی شود)
 3. هر گاه اسناد و معلومات درج شده در فورم درخواستی توسط متقاضی، نا درست و خلاف واقعیت تثبیت گردد، متقاضی محترم از روند رقابت حذف میگردد.
 4. درج ایمیل آدرس و شماره تماس در خود فورم حتمی می باشد، در غیر آن از نتیجه پروسه استخدام مطلع نخواهید شد.
 5. اسناد تحصیلی که بین سالهای ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ ه ش صادر شده باشند، باید مجدداً از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی مورد تایید و تصدیق قرار بگیرد.
 6.  اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی و تایید وزارت تحصیلات عالی، نامه ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز الزامی میباشد.
 7. اسناد تحصیلی داخل کشور باید تایید شده وزارت محترم تحصیلات عالی باشد. (دیپلوم ویا مکتوب تحصیلات عالی مبنی بر تاییدی از فراغت).
 8. اگر در ادارات دولتی تجربه کاری دارید، خلص سوانح جدید خود را ضمیمه نمایید که از شش ماه نگذشته باشد. خلص سوانح از واحد های دومی ادارات مدار اعتبار نمی باشد.
 9. اگر در بخش خصوصی تجربه کاری دارید، قرارداد خط، تصدیق از ختم موفقانه کار با تاییدی ثبت و راجستر شرکت /موسسه که در آن کار نموده اید را ضمیمه نمایید. معاش متقاضی در بخش های خصوصی از حد اقل مزد کارکنان دولتی در ماده 62 قانون کار ذکر شده، کمتر نباشد.) در صورت عدم ارایه چنین سندی متقاضی از پروسه رقابت آزاد اخراج و برای احراز بست کاندید غیر واجد شناخته میشود.
 10.   تصدیق کاری از نهاد های بین المللی در صورتیکه تاییدی شعبه منابع بشری و کاپی قرارداد خط همان نهاد را با خود داشته باشد، منحیث سوابق کاری قابل محاسبه می باشد.
 11.   متقاضیانی که دارای تجارب کاری خارج مرز می باشد، تصادیق کاری شان بعد از تاییدی مراجع دیپلوماتیک مقیم کشور مربوطه و تاییدی وزارت امور خارجه مدار اعتبار می باشد.
 12. از ارسال تقدیر نامه ها و سایر تصدیق نامه های آموزشی و اسناد تجارب غیر مرتبط جداً خود داری نمایید.
 13. از ارسال یک درخواستی در فایل های جداگانه، بست های متعدد و تکراری جداً خودداری نمایید.
 14.   کاندیدان محترم مکلف اند تا این رهنمود را دقیق مطالعه نموده و اسناد خویش را مطابق آن ارایه نمایند، در غیر آن غیر واجد شناخته میشوند.
 15. اسناد ذکر شده را در یک فایل PDF ترتیب و به ایمیل (sao.hr2020@gmail.com ) ارسال نمایید. در بخش عنوان ایمیل تان نام بست و بخش مربوطه آنرا بطور واضح ذکر نمایید، در غیر آن درخواست شما پذیرفته نمی شود.
 16. در صورت ضرورت و کسب معلومات بیشتر می توانید به شماره (0202521550) در اوقات رسمی به تماس شوید و یا هم به سایت اداره عالی تفتیش sao.gov.af مراجعه فرمایید.

 

 لایحه وظایف بست­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

 

عنوان وظیفه:

آمر استخدام و انکشاف اداره

 

بست:

3

 

وزارت یا اداره:

اداره عالی تفتیش

 

موقعیت بست:

کابل(مرکز)

 

بخش مربوطه

ریاست منابع بشری

 

تعداد بست:

1

 

گزارشده به:

رئیس منابع بشری

 

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

 

کود بست:

009-29-90-66

 

تاریخ بازنگری:

1399-10-21

 

       

 

.....................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تطبیق اهداف وپروگرامها ومدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از وظایف بهتر.
 2. نظارت از مطالعه و تحلیل استراتیژی (ماموریت و اهداف کلی) اداره بمنظور پلانگذاری دقیق منابع بشری و انکشاف ساختار تشکیلاتی متناسب به حجم وظایف اداره.
 3. رهنمایی ساختار تشکیلاتی بخش هاو شعبات اداره عالی تفتیش جهت رفع خلاها و انکشاف آن و تفاهم با منسوبین بمنظور تعیین و تثبیت ضرورت های فعلی و آینده.
 4. نظارت از تحلیل و تصنیف دقیق وظایف اداره، انکشاف لوایح وظایف و رتبه بندی مناسب بست ها جهت حصول اطمینان از صحت بودن آن.
 5. نظارت طرح، تنظیم و انکشاف تشکیلات نظر به استراتیژی و نیازمندی های داخلی اداره مربوط و طی مراحل تشکیل سال در ک.م.ا.ا.خ.م، ریاست عمومی اداره امور.
 6. اشتراک و نظارت از پروسه استخدام بست های دایمی و قراردادی و حصول اطمینان از رعایت اصل لیاقت و شایستگی و ارایه گزارش دقیق و به موقع به رییس منابع بشری.
 7. حصول اطمینان از تطبیق اهداف و پلان های مطروحه و مدیریت کارمندان تحت اثر جهت تشویق، رشد و آموزش آنها.
 8. ارایه پیشنهاد های مقرری، تبدیلی، منفکی، خدمتی و تقرر مجدد و سایر امور ذاتی کارکنان به رییس منابع بشری غرض اخذ منظوری از سوی مقام.
 9. حصول اطمینان از اعلان بست ها بصورت به موقع و بصورت درست در ویب سایت اداره و سایر سایت های کاریابی غرض تامین شفافیت بیشتر.
 10. معرفی کارکنان جدید التقرر به بخش های مربوطه بعد از تکمیل پروسه استخدام و همچنان معرفی آنها به شعبه آموزش جهت اشتراک در برنامه های آموزشی.
 11. هماهنگی با بخش های مربوطه اداره و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت طی مراحل استخدام بست های کمبود.
 12. حصول اطمینان از طی مراحل و تکمیل بودن اسناد کارکنان جدیدالتقرر مطابق به قوانین و مقررات مربوط به کارکنان خدمات ملکی.

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور تحقق اهداف اساسی اداره.
 2. ترتیب پلان تطبیقی استخدام و ارایه گزارش عند الضرورت به رییس منابع بشری به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آورد های بخش های مربوطه.
 3. ارتقا ظرفیت خودی وکارمندان تحت اثر جهت انجام بهتر وظایف
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 5. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف
 6. اجرای سایر وظایفی که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط وهماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری در مورد اخذ وتطبیق رهنمود ها وپالیسیهای تشکیلاتی و آموزشی جهت تطبیق .
 2. ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران ومراجع ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوطه

....................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

               این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده  است

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت منابع بشری، حقوق، اقتصاد، اداره عامه و پالیسی عامه، اداره و سایر رشته های مرتبط.

تجربه کاری:

 1. داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال در یکی از مربوطات منابع بشری.

مهارت های لازم:

 1. داشتن توانایی تحریر و تکلم به زبان های رسمی ( دری و پشتو) و آشنایی به لسان انگیسی.
 2. داشتن ظرفیت و مهارت های لازم به وظیفه.

وارد تشویقی:

 1. موارد تشویقی برای طبقه اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل استخدام ورهنمودهای نافذه تطبیق میگردد

فورم کاریابی اداره عالی تفتیش