اعلان هفت بست رتبه سوم اداره عالی تفتیش

sao-af
پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۵:۵۶
SAO Jobs

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

رهنمود ثبت نام در بست های خدمات ملکی ادارۀ عالی تفتیش


متکی به فرمان شماره ) ۹۲ ( مورخ ۶ / ۹ / ۱۳۹۲ مقام عالی ریاست ج. ا .ا و نامه متحد المال شماره ) ۷۴۶۱ ( مورخ 3/11/1391 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به اطلاع آنعده متقاضیان امتحان رقابتی استخدام در بستهای رتبه )سوم و چهارم( که از طریق ریاست منابع بشری اداره عالی تفتیش اعلان می گردد، رسانیده می شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1.   به تاسی از ماده دوم فرمان شماره ) ۹۲ ( مقام عالی ریاست جمهوری، هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می گردند.
 2. متقاضیان مکلف اند، تا فورم درخواستی معیاری را به صورت کامل و دقیق خانه پری نمایند.
 3. هر گاه اسناد و معلومات درج شده در فورم درخواستی توسط متقاضی، نا درست و خلاف واقعیت تثبیت گردد، متقاضی محترم از روند رقابت حذف میگردد.
 4. اسناد تحصیلی که بین سالهای ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ ه ش صادر شده باشند، باید مجدداً از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی مورد تایید و تصدیق قرار بگیرد.
 5.  اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی و تایید وزارت تحصیلات عالی، نامه ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز الزامی میباشد.
 6. اسناد تحصیلی داخل کشور باید تایید شده وزارت محترم تحصیلات عالی باشد. (دیپلوم ویا مکتوب تحصیلات عالی مبنی بر تاییدی از فراغت).
 7. اگر در ادارات دولتی تجربه کاری دارید، خلص سوانح جدید خود را ضمیمه نمایید که از شش ماه نگذشته باشد. خلص سوانح از واحد های دومی ادارات مدار اعتبار نمی باشد.
 8. اگر در بخش خصوصی تجربه کاری دارید، قرارداد خط، تصدیق از ختم موفقانه کار با تاییدی ثبت و راجستر شرکت /موسسه که در آن کار نموده اید را ضمیمه نمایید. معاش متقاضی در بخش های خصوصی از حد اقل مزد کارکنان دولتی در ماده 62 قانون کار ذکر شده، کمتر نباشد.) در صورت عدم ارایه چنین سندی متقاضی از پروسه رقابت آزاد اخراج و برای احراز بست کاندید غیر واجد شناخته میشود.
 9.   تصدیق کاری از نهاد های بین المللی در صورتیکه تاییدی شعبه منابع بشری و کاپی قرارداد خط همان نهاد را با خود داشته باشد، منحیث سوابق کاری قابل محاسبه می باشد.
 10.   متقاضیانی که دارای تجارب کاری خارج مرز می باشد، تصادیق کاری شان بعد از تاییدی مراجع دیپلوماتیک مقیم کشور مربوطه و تاییدی وزارت امور خارجه مدار اعتبار می باشد.
 11.   کاندیدان محترم مکلف اند تا این رهنمود را دقیق مطالعه نموده و اسناد خویش را مطابق آن ارایه نمایند، در غیر آن غیر واجد شناخته میشوند.
 12. اگر به ایمیل دسترسی دارید، اسناد ذکر شده را در یک فایل PDF ترتیب و به ایمیل ( sao.hr2018@gmail.com ) ارسال نمایید. در بخش عنوان ایمیل تان نام بست و بخش مربوطه آنرا بطور واضح ذکر نمایید، در غیر آن درخواست شما پذیرفته نمی شود.
 13. در صورت ضرورت و کسب معلومات بیشتر می توانید به شماره (0202521550) در اوقات رسمی به تماس شوید و یا هم به سایت اداره عالی تفتیش sao.gov.af مراجعه فرمایید.

        ایمیل آدرس:    sao.hr2018@gmail.com

       تاریخ ختم اعلان:   16 / 5 / 1399  

      دانلود فورم کاریابی اداره عالی تفتیش به شکل ورد

 

شماره عنوان وظیفه بست ریاست/آمریت تعداد بست لایحه وظایف ملاحظات
1 آمر طرح و توسعه پالیسی ها 3 ریاست پالیسی و پلان 1 لایحه وظایف با امتیاز مادی سوپر اسکیل
2 آمر تفتیش تکنالوژی معلوماتی مختلط 3 ریاست تفتیش تکنالوژی معلوماتی 1 لایحه وظایف با امتیاز مادی سوپر اسکیل
3 آمر میتودلوژی و همکاریهای بین المللی 3 ریاست انکشاف مسلکی 1 لایحه وظایف با امتیاز مادی سوپر اسکیل
4 آمر سوانح و سیستم معلومات منابع بشری 3 ریاست منابع بشری 1 لایحه وظایف با امتیاز مادی سوپر اسکیل
5 آمر خدمات و شبکه تکنالوژی معلوماتی 3 ریاست تکنالوژی معلوماتی 1 لایحه وظایف با امتیاز مادی سوپر اسکیل
6 آمر لابراتوار و میز کمک IT 3 ریاست تکنالوژی معلوماتی 1 لایحه وظایف با امتیاز مادی سوپر اسکیل
7 آمر جندر 3 معاونیت مالی و اداری 1 لایحه وظایف با امتیاز مادی سوپر اسکیل
مجموعه بست ها 7    

 


      فورم کاریابی:      دانلود فورم کاریابی اداره عالی تفتیش به شکل ورد