اعلان 1215 قلم اجناس داغمه در رادیو و جراید

samema.sadat

Publish Date

Closing Date

اداره عالی تفتیش قرار است به تعداد (1215) قلم اجناس داغمه رابه لیلام بگذارد، شرکت ها و اشخاصی که خواهش اشتراک در مجلس مزایده را داشته باشند بعد از نشر اعلان الی تاریخ 1400/1/11 درخواست های خویش رابه ریاست مالی و اداری، اداره عالی تفتیش واقع دارالامان جوار وزارت احیاء و انکشاف دهات بسپارند، همچنان به تاریخ 1400/1/10 یک روز قبل از آغاز مزایده تضمین اخذ میگردد.

پول حق الاشاعه اعلان را محترم فریدون معتمد این اداره نقدآ تادیه مینماید.