اعلان 26 بست رتبه سوم (پروژه تغییر) اداره عالی تفتیش

samema.sadat
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ - ۴:۵
sao

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ نشر اعلانات کاریابی، این بار 26 بست رتبه سوم ذیل خویش را از تاریخ 2/5/ 1400 الی 16/ 2/ 1400 به مدت ده روز کاری، از طریق پروژه تغیر به اعلان رقابت آزاد می سپاریم.

لیست بست ها: 

شماره

عنوان بست

بست

بخش مربوطه

تعداد بست

ملاحظات

 1.  

آمریت تفتیش فورنیزیک وتفتیش خاص

3

ریاست تفتیش فورنیزیک وتفتیش خاص

1 بست

لایحه وظایف 

 1.  

آمریت تفتیش تکنالوژی معلوماتی مختلط

3

ریاست تکنالوژی معلوماتی

1 بست

لایحه وظایف

 1.  

آمریت گزارش دهی

3

ریاست پیگیری یافته های تفتیش و گزارش دهی

1 بست

لایحه وظایف

 1.  

کارشناس ثبت و نتایج دیتابیس

3

ریاست پیگیری یافته های تفتیش و گزارش دهی

1 بست

لایحه وظایف

 1.  

آموزگار تفتیش

3

ریاست انکشاف مسلکی

1 بست

لایحه وظایف

 1.  

آموزگار مالیه و گمرکات

3

ریاست انکشاف مسلکی

1 بست

لایحه وظایف

 1.  

آموزگار مدیریت مالی عامه و محاسبات دولتی

3

ریاست انکشاف مسلکی

1 بست

لایحه وظایف

 1.  

آموزگار تدارکات عامه

3

ریاست انکشاف مسلکی

1 بست

لایحه وظایف

 1.  

آمر تفتیش پروژه های عامه

3

ریاست تفتیش پروژه عامه

1 بست

لایحه وظایف

 1.  

آمر تفتیش مساعدت های خارجی

3

ریاست تفتیش مساعدت های خارجی

1 بست

لایحه وظایف

 1.  

مفتش

3

ریاست تفتیش مساعدت های خارجی

8 بست

لایحه وظایف

 1.  

مفتش

3

ریاست تفتیش فورنیزیک و تفتیش خاص

5 بست

لایحه وظایف

 1.  

مفتش

3

ریاست تفتیش شرکت های دولتی

3 بست

لایحه وظایف

فورم کاریابی اداره عالی تفتیش 

رهنمود ثبت نام