به اعلان سپاری پروژه تهیه و تدارک کمره‌های امنیتی و وسایل مورد ضرورت آن

sao-af

Publish Date

Closing Date

اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آورد تا در پروسه داوطلبی کمره‌های امنیتی و وسایل مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده و فورمه RFQ یا درخواست نرخگیری را به صورت سافت کاپی ذریعۀ فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی بررسی واقع سرک چهاردهی، مقابل قصر دارالامان، جوار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یا از ویب‌سایت اداره محترم تدارکات ملی دریافت نمایند. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج فورمه RFQ یا درخواست نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات خانه پری، طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 5/12/1398 ساعت 10 قبل از ظهر تسلیم نموده و تضمین آفر مبلغ (42,480) افغانی اخذ می‌گردد.

ضمناً قابل یادآوری است که آفرهای الکترونیکی و ناوقت رسیده قابل قبول نمی‌باشند.