تهیه و تدارک فرنیچرباب مورد ضرورت اداره عالی بررسی

sao-af

Publish Date

Closing Date

Location کابل

اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان دعوت به عمل می آورد تا در پروسه تهیه وتدارک فرنیچرباب مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده و فورم نرخگیری مربوطه را به صورت سافت کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی بررسی واقع سرک چهاردهی، مقابل قصر دارالامان، جوار کمیسیون مستقل حقوق بشر و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) دریافت نمایند. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج فورم نرخگیری و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات خانه پری، طور سر بسته الی 1398/5/26 ساعت 10 بجه قبل از ظهر طور سر بسته به آدرس فوق الذکر تسلیم نموده و تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ (60000 شصت هزار افغانی) اخذ میگردد."