خانه سامان 

sao-af
شنبه ۱۳۹۹/۳/۳۱ - ۱۳:۳
SAO Jobs

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

خانه سامان 

بست:

7

وزارت یا اداره:

اداره عالی بررسی

موقعیت بست:

کابل (     مرکز      )

بخش مربوطه

ریاست مالی و اداری

تعداد بست:

1

گزارشده به:

مطابق ساختار تشکیلاتی سال 1399

گزارش­گیر از:

ندارد

کود بست:

66-90-29-072

تاریخ بازنگری:

18/03/1398

هدف وظیفه: انجام امور پاکی و صفایی، پذیرایی از مهمانان، حفظ و مراقبت از اجناس، اموال، وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه.

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 1. پذیرایی از مهمانان، مراجعین و جلسات رسمی دفتر مربوطه
 2. تنظیف و تنظیم اشیا و لوازم شعبه مربوطه
 3. حفظ و مراقبت از اجناس و وسایل دفتر به منظور استفاده موثر از آنها
 4. تسلیمی و اعاده اجناس مورد ضرورت
 5. رعایت حفظ الصحه و انجام پاکی و صفایی تجهیزات دفتر به منظور ایجاد مجیط کاری پاک و سالم
 6. انتقال مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه و اطاعت از اوامر آمر مستقیم
 7. آگاهی دهی از چگونگی موجودیت و عدم موجودیت و بروز عوارض در تجهیزات و اثاثیه دفتر
 8. ارایه گزارش شفاهی از فعالیت های انجام شده
 9. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مستقیم به وی سپرده می شود.

شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری : 

   این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7 و 8  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل برای احراز این بست :  (سواد ابتدایی)
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل برای این بست : ( ضرورت نیست)
 3. توانایی انجام وظیفه را داشته باشد.

      کاندیدان محترم میتواند فورم ها را از اداره عالی تفتیش دریافت و دوباره تسلیم نمایند.