دفاتر ساحوی

ریاست بررسی ساحوی ولایت هرات

هدف وظیفه: مدیریت بررسی های مالی و حسابی ادارات بودجوی محلی و امور اجرائیوی ریاست مربوطه مطابق با قوانین و معیارهای بررسی.             

 مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح وترتیب پلان بازرسی های سالانه ریاست مربوطه و ارائه آن به ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی جهت توحید در پلان عمومی اداره  و اخذ منظوری.
 • کنترول، نظارت، مراقبت، ملاحظه و بررسی تمام اسناد و نتایج بازرسی های بررسین از ادارات محلی غرض حصول اطمینان از پیشرفت کار مطابق با معیارهای بررسی.
 • اتخاذ تصامیم و طرح های لازم در رابطه به تشخیص و ارزش موضوعات قابل بررسی در ادارات بودجوی محلی و اخذ هدایات مقام ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی  به منظورتطبیق پروگرامهای اداره و اجراآت مقتضی بعدی.
 • مدیریت، رهنمایی و سازماندهی تیم های بررسین مطابق پلان بازرسی ها جهت رسیدگی به موقع بررسین به امور مربوطه و تحقق اهداف اساسی اداره.
 • مطالبه به موقع بررسین بخش های تخصصی (ساختمانی، عملکرد و محیط زیست ) جهت بازرسی امورساختمانی، عملکرد و محیطی در ادارات بودجوی محلی.
 • ایجاد میکانیزم مؤثر در رابطه به ارسال نتایج بازرسی ها به مراجع بررسی شده جهت نیل به اهداف متوقعه اداره عالی بررسی.
 • تدقیق، ارزیابی و تائید گزارشات بازرسی های بررسین بخش مربوطه وارسال به موقع آن به ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی جهت اجراآت مقتضی بعدی.
 • اتخاذ تصامیم لازم در مورد تخلفات تشخیص شده در مراجع تحت بازرسی بعد از اخذ هدایت رئیس بررسی ادارات بودجوی محلی، تعقیب و پیگیری از چگونگی اجراآت مراجع بررسی شده جهت حصول اطمینان از تطبیق نتایج بازرسی در مراجع مذکور و اجراآت مقتضی بعدی.
 • تأمین ارتباط مداوم با ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی و ادارات تحت بررسی جهت هماهنگی و مؤثریت امور بازرسی ها.
 • ارائه مشوره های سودمند در رابطه به طرح، توسعه و تطبیق پلان و پالیسی های اداره جهت غنامندی اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.

آدرس: ولایت هرات، واقع در مجتمع اداری ولایت، مقابل ریاست محترم کار امور اجتماعی

ایمیل آدرس: sorayarihimi23@yahoo.com

شماره تماس: ۹۳۷۹۳۷۴۵۸۹۸+


ریاست بررسی ساحوی ولایت بلخ

هدف وظیفه: مدیریت بررسی های مالی و حسابی ادارات بودجوی محلی و امور اجرائیوی ریاست مربوطه مطابق با قوانین و معیارهای بررسی.             

 مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح وترتیب پلان بازرسی های سالانه ریاست مربوطه و ارائه آن به ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی جهت توحید در پلان عمومی اداره  و اخذ منظوری.
 • کنترول، نظارت، مراقبت، ملاحظه و بررسی تمام اسناد و نتایج بازرسی های بررسین از ادارات محلی غرض حصول اطمینان از پیشرفت کار مطابق با معیارهای بررسی.
 • اتخاذ تصامیم و طرح های لازم در رابطه به تشخیص و ارزش موضوعات قابل بررسی در ادارات بودجوی محلی و اخذ هدایات مقام ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی  به منظورتطبیق پروگرامهای اداره و اجراآت مقتضی بعدی.
 • مدیریت، رهنمایی و سازماندهی تیم های بررسین مطابق پلان بازرسی ها جهت رسیدگی به موقع بررسین به امور مربوطه و تحقق اهداف اساسی اداره.
 • مطالبه به موقع بررسین بخش های تخصصی (ساختمانی، عملکرد و محیط زیست ) جهت بازرسی امورساختمانی، عملکرد و محیطی در ادارات بودجوی محلی.
 • ایجاد میکانیزم مؤثر در رابطه به ارسال نتایج بازرسی ها به مراجع بررسی شده جهت نیل به اهداف متوقعه اداره عالی بررسی.
 • تدقیق، ارزیابی و تائید گزارشات بازرسی های بررسین بخش مربوطه وارسال به موقع آن به ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی جهت اجراآت مقتضی بعدی.
 • اتخاذ تصامیم لازم در مورد تخلفات تشخیص شده در مراجع تحت بازرسی بعد از اخذ هدایت رئیس بررسی ادارات بودجوی محلی، تعقیب و پیگیری از چگونگی اجراآت مراجع بررسی شده جهت حصول اطمینان از تطبیق نتایج بازرسی در مراجع مذکور و اجراآت مقتضی بعدی.
 • تأمین ارتباط مداوم با ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی و ادارات تحت بررسی جهت هماهنگی و مؤثریت امور بازرسی ها.
 • ارائه مشوره های سودمند در رابطه به طرح، توسعه و تطبیق پلان و پالیسی های اداره جهت غنامندی اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.

آدرس: مزار شریف، باغ حضور مقابل سارنوالی استیناف ولایت بلخ

ایمیل آدرس: northzonesao@gmail.com

شماره تماس: ۹۳۷۹۹۴۹۸۰۶۱+


ریاست بررسی ساحوی ولایت ننگرهار

هدف وظیفه: مدیریت بررسی های مالی و حسابی ادارات بودجوی محلی و امور اجرائیوی ریاست مربوطه مطابق با قوانین و معیارهای بررسی.             

 مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح وترتیب پلان بازرسی های سالانه ریاست مربوطه و ارائه آن به ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی جهت توحید در پلان عمومی اداره  و اخذ منظوری.
 • کنترول، نظارت، مراقبت، ملاحظه و بررسی تمام اسناد و نتایج بازرسی های بررسین از ادارات محلی غرض حصول اطمینان از پیشرفت کار مطابق با معیارهای بررسی.
 • اتخاذ تصامیم و طرح های لازم در رابطه به تشخیص و ارزش موضوعات قابل بررسی در ادارات بودجوی محلی و اخذ هدایات مقام ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی  به منظورتطبیق پروگرامهای اداره و اجراآت مقتضی بعدی.
 • مدیریت، رهنمایی و سازماندهی تیم های بررسین مطابق پلان بازرسی ها جهت رسیدگی به موقع بررسین به امور مربوطه و تحقق اهداف اساسی اداره.
 • مطالبه به موقع بررسین بخش های تخصصی (ساختمانی، عملکرد و محیط زیست ) جهت بازرسی امورساختمانی، عملکرد و محیطی در ادارات بودجوی محلی.
 • ایجاد میکانیزم مؤثر در رابطه به ارسال نتایج بازرسی ها به مراجع بررسی شده جهت نیل به اهداف متوقعه اداره عالی بررسی.
 • تدقیق، ارزیابی و تائید گزارشات بازرسی های بررسین بخش مربوطه وارسال به موقع آن به ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی جهت اجراآت مقتضی بعدی.
 • اتخاذ تصامیم لازم در مورد تخلفات تشخیص شده در مراجع تحت بازرسی بعد از اخذ هدایت رئیس بررسی ادارات بودجوی محلی، تعقیب و پیگیری از چگونگی اجراآت مراجع بررسی شده جهت حصول اطمینان از تطبیق نتایج بازرسی در مراجع مذکور و اجراآت مقتضی بعدی.
 • تأمین ارتباط مداوم با ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی و ادارات تحت بررسی جهت هماهنگی و مؤثریت امور بازرسی ها.
 • ارائه مشوره های سودمند در رابطه به طرح، توسعه و تطبیق پلان و پالیسی های اداره جهت غنامندی اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.

آدرس: کوچه سید کیان، جوار برج برق 39 ناحیه چهارم شهر جلال آباد

ایمیل آدرس: akmal.ayoubi@yahoo.com

شماره تماس: ۹۳۷۷۵۸۹۸۸۸۱+


ریاست بررسی ساحوی ولایت کندهار

هدف وظیفه: مدیریت بررسی های مالی و حسابی ادارات بودجوی محلی و امور اجرائیوی ریاست مربوطه مطابق با قوانین و معیارهای بررسی.             

 مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح وترتیب پلان بازرسی های سالانه ریاست مربوطه و ارائه آن به ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی جهت توحید در پلان عمومی اداره  و اخذ منظوری.
 • کنترول، نظارت، مراقبت، ملاحظه و بررسی تمام اسناد و نتایج بازرسی های بررسین از ادارات محلی غرض حصول اطمینان از پیشرفت کار مطابق با معیارهای بررسی.
 • اتخاذ تصامیم و طرح های لازم در رابطه به تشخیص و ارزش موضوعات قابل بررسی در ادارات بودجوی محلی و اخذ هدایات مقام ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی  به منظورتطبیق پروگرامهای اداره و اجراآت مقتضی بعدی.
 • مدیریت، رهنمایی و سازماندهی تیم های بررسین مطابق پلان بازرسی ها جهت رسیدگی به موقع بررسین به امور مربوطه و تحقق اهداف اساسی اداره.
 • مطالبه به موقع بررسین بخش های تخصصی (ساختمانی، عملکرد و محیط زیست ) جهت بازرسی امورساختمانی، عملکرد و محیطی در ادارات بودجوی محلی.
 • ایجاد میکانیزم مؤثر در رابطه به ارسال نتایج بازرسی ها به مراجع بررسی شده جهت نیل به اهداف متوقعه اداره عالی بررسی.
 • تدقیق، ارزیابی و تائید گزارشات بازرسی های بررسین بخش مربوطه وارسال به موقع آن به ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی جهت اجراآت مقتضی بعدی.
 • اتخاذ تصامیم لازم در مورد تخلفات تشخیص شده در مراجع تحت بازرسی بعد از اخذ هدایت رئیس بررسی ادارات بودجوی محلی، تعقیب و پیگیری از چگونگی اجراآت مراجع بررسی شده جهت حصول اطمینان از تطبیق نتایج بازرسی در مراجع مذکور و اجراآت مقتضی بعدی.
 • تأمین ارتباط مداوم با ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی و ادارات تحت بررسی جهت هماهنگی و مؤثریت امور بازرسی ها.
 • ارائه مشوره های سودمند در رابطه به طرح، توسعه و تطبیق پلان و پالیسی های اداره جهت غنامندی اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.

آدرس: شهر کندهار، شهرک عینو مینه

ایمیل آدرس: abdulzahir.zahir@yahoo.com

شماره تماس: ۹۳۷۹۵۷۰۴۰۴۹+