عنوان پروژه :تهیه وتدارک پروژه (66) قلم قرطاسیه ورنگ باب مورد ضرورت سال مالی 1401

org_admin
87

Publish Date

Closing Date

اداره عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 66 قلم قرطاسیه و رنگ‌باب مورد ضرورت سال مالی1401  اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را بصورت سافت کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی این اداره، واقع افشاردارالامان، کابل و یا از ویب‌سایت‌های اداره محترم تدارکات ملی و اداره عالی تفتیش بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز بیست و یکم  به آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی تفتیش واقع افشار دارالامان کابل افغانستان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشند.
تضمین آفر بصورت بانکی به مبلغ (68,109) شصت و هشت هزار و یکصد و نه افغانی می‌باشد. تاریخ، زمان و محل جلسه آفرگشایی در شرطنامه پروژه متذکره درج می‌باشد.

 

  شماره داوطلبی :SAO/NCB/G-1401-2

 

Documents

شرطنامه قرطاسیه