لیست شکایات و پیشنهادات شهروندان

شماره وزارت/ اداره تاریخ ثبت موقعیت موضوع شرح شکایت وضعیت تاریخ رسیدگی گزارش تفصیلی
مرکز ولایت مرتبط به فعالیت های اداره عالی تفتیش مرتبط به فعالیت های سایر ادارات بی ربط
تحت کار رسیدگی شد
1