موضوع : نشر اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه وتدارک تیل مورد ضرورت ربع سوم وچهارم سال مالی

org_admin
23

Publish Date

Closing Date

فورم شماره: P_02

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره ۲ ماده ۴۳ قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، اداره عالی تفتیش در نظر دارد قرارداد پروژه
تهیه و تدارک تیل مورد ضرورت ربع سوم و چهارم سال مالی1401 خویش را به دکان باطری روغنیات محمد اکبر دارنده جواز
شماره 32633 وآدرس آن قلعچه سرای ملک ،مرکزکابل ، کابل را به قیمت مجموعی مبلغ 2971،000 دومیلیون نه صدو هفتادو یک
هزار افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت
روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به اداره عالی تفتیش واقع دارالامان، جوار وزارت احیاء و انکشاف دهات وفق احکام ماده
پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.