موضوع : نشر اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه قرطاسیه ورنگ باب مورد ضرورت سال مالی 1401

org_admin
۲۳

Publish Date

Closing Date

فورم شماره: P_02                                    اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تأسی از فقره ۲ ماده ۴۳ قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، اداره عالی تفتیش در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه ورنگ باب مورد ضرورت سال مالی1401  خویش را به شرکت تجارتی عصرکابل شمال دارنده جواز شماره  21910  و آدرس آن دارالامان ،مرکزکابل ، کابل را به قیمت مجموعی مبلغ 2،608،469 دو میلیون و ششصدو هشت هزارو چهارصد و شصت و نه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به اداره عالی تفتیش واقع دارالامان، جوار وزارت احیاء و انکشاف دهات وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد