(101) بست خالی رتبه سوم و چهارم اداره عالی بررسی

sao-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۵:۴۰
SAO Jobs

Publish Date

Closing Date

Location

کابل و ولایات

شماره عنوان بست بست بخش مربوطه تعداد لایحه وظایف
1 کارشناس گزارشهای تصدی و شاروالیها 4 ریاست پالیسی پلان یک بست لایحه وظایف
2 کارشناس توسعه پالیسی ها 4 ریاست پالیسی پلان یک بست لایحه وظایف
3 بررس کنترول سیستم داخلی 3 ریاست تفتیش داخلی وکنترول کیفیت 8 بست لایحه وظایف
4 کارشناس کنترول وکیفیت 3 ریاست تفتیش داخلی وکنترول کیفیت 2 بست لایحه وظایف
5 کارشناس کنترول وکیفیت 4 ریاست تفتیش داخلی وکنترول کیفیت یک بست لایحه وظایف
6 کارشناس تحلیل گزارشات 3 ریاست تحلیل گزارشات بررسی 5 بست لایحه وظایف
7 بررس 3 ریاست بررسی ادارات بودجوی مرکزی 2 بست لایحه وظایف
8 بررس 4 ریاست بررسی ادارات بودجوی مرکزی 9 بست لایحه وظایف
9 بررس 3 ریاست بررسی شاروالیها 5 بست لایحه وظایف
10 بررس 4 ریاست بررسی شاروالیها 2 بست لایحه وظایف
11 بررس 3 ریاست بررسی تصدیها و شرکت های دولتی 15 بست لایحه وظایف
12 بررس 4 ریاست بررسی تصدیها و شرکت های دولتی 2 بست لایحه وظایف
13 بررس 3 ریاست بررسی مساعدت های خارجی 5 بست لایحه وظایف
14 بررس 4 ریاست بررسی مساعدت های خارجی 6 بست لایحه وظایف
15 بررس 3 ریاست بررسی عواید 7 بست لایحه وظایف
16 بررس 4 ریاست بررسی عواید یک بست لایحه وظایف
17 بررس عملکرد 3 ریاست بررسی عملکرد ومحیط زیست 9 بست لایحه وظایف
18 بررس عملکرد 4 ریاست بررسی عملکرد ومحیط زیست 2 بست لایحه وظایف
19 بررس 3 ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی 6 بست لایحه وظایف
20 بررس 4 ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی 4 بست لایحه وظایف
21 بررس 4 ریاست بررسی ساحوی بلخ 3 بست لایحه وظایف
22 بررس 3 ریاست بررسی ساحوی کندهار یک بست لایحه وظایف
23 بررس 3 ریاست بررسی ساحوی ولایت ننگرهار یک بست لایحه وظایف
24 بررس 4 ریاست بررسی ساحوی ولایت ننگرهار یک بست لایحه وظایف
25 کارشناس پیگیری یافته های بررسی 4 آمریت بررسی خاص وپیگیری یافته های بررسی 2 بست لایحه وظایف

رهنمود ثبت نام:

جهت ثبت نام در بست های فوق الذکر موارد آتی را در نظر بگیرید:
1-فورم کاریابی خدمات ملکی این اداره را بطور دقیق خانه پری نمایید
2-اسناد تجربه کاری دولتی شامل خلص سوانح واحد اولی ادارات که از شش ماه نگذشته باشد و اسناد تجربه کاری خصوصی باید شامل (قراردادخط، تصدیق از ختم موفقانه کار، سند تاییدی ثبت و راجستر موسسه/ شرکت  و همچنان معاش متقاضی باید از حداقل مزد کارکنان دولتی در ماده 62  قانون کار ذکر شده، کمتر نباشد.
3-اسناد تحصیلی باید به تاییدی وزارت محترم تحصیلات عالی رسیده باشد.
4- تمام اسناد لازمه را دریک فایل PDF ترتیب نموده و در قسمت مضمون نام بست و ریاست مربوطه را مشخص و به ایمل آدرس ذیل ارسال نمایید.
 

ایمل آدرس: sao.hr2018@gmail.com

دانلود فورم کاریابی