آموزگار تفتیش(پروژه تغییر)

samema.sadat
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ - ۶:۲۳

Publish Date

Closing Date

هدف وظیفه:
تهیه مواد آموزشی موضوعات تفتیش، آموزش بخش های تفتیش و ارتقای ظرفیت مفتشین و کارکنان اداره عالی تفتیش.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی

 1. تهيه تقسيم اوقات درسي مضمون مربوط در تفاهم با مدیر تطبیق برنامه های آموزشی جهت اجرآت و تنظیم امور درسی.
 2. تهيه پلان آموزشی تدریسی، تطبیق، ارزیابی و ارائه نظریات سازنده و مفيد بمنظور موثریت پروگرام درسی.
 3. تهیه نصاب درسی مطابق نیاز سنجی آموزشی و پلان های منظورشده ارتقای ظرفیت.
 4. تدریس نصاب آموزشی با استفاده از ميتود ها و شیوه های معیاری آموزشی جهت افهام و تفهیم درست و سریع و ارتقای ظرفیت کارمندان.
 5. حصول اطمینان از حاضري اشتراک کننده گان (کارمندان) در صنف بمنظور تأمین نظم و دسپلین و نظارت از انجام وظایف خانگی آنها.
 6. تهیه مواد ممد درسی و بازنگری در ترتیب و تنظیم پروگرام آموزشی عندالضرورت جهت غنامندی و دلچسب ساختتن آن.
 7. ارزیابی و اخذ امتحان از اشتراک کنندگان برنامه های آموزشی جهت تطبیق اهداف برنامه ارتقای ظرفیت اداره.
 8. نظارت از کار های عملی و گروپی اشتراک کنندگان برنامه های آموزشی و رهنمایی آنان جهت موثریت بیشتر کار های گروپی.
 9. حفظ، نگهداری و ملاحظه تمام اوراق، اسناد و تصدیق نامه های اشتراک کننده برنامه آموزشی.
 10. تثبیت نیازمندی های آموزشی اشتراک کننده گان جهت ایجاد کیفیت بهتر تدریس.

وظایف مدیریتی

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک، استراتیژی مبارزه با فساد اداری و کد اخلاقی در ساحه کاری مربوطه؛
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

 1. ارتباط و هماهنگی مثمر، موثر و مسلکی با آمریت ارتقای ظرفیت، آمریت میتودولوژی وهمکاران بین المللی جهت انسجام بهتر برنامه های آموزشی.
 2. ارتباط و هماهنگی با مراجع ذیربط جهت تطبیق بهتر برنامه های آموزشی.

شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  

  این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است 

رشته تحصیلی:

1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های: اقتصاد، حقوق، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، مدیریت مالی، مدیریت عمومی، ACCA، CPAو CA وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود 

تجربه کاری: 

2 داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

3. تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو ودری ) و تسلط (تحریر و تکلم ) به لسان انگلیسی.

4. تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

5. داشتن مهارت ارایه پریزنتیشن وسمینارهای آموزشی  

موارد تشویقی :

6. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد

7. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

فورم کاریابی اداره عالی تفتیش 

رهنمود ثبت نام