د دولت قطعیه حساب

د دولت قطعیه حساب د فایل دانلوډ
1391 د دولت د قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ