د دولت قطعیه حساب

قطعیه حساب رپوټونه د فایل دانلوډ
1391  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1390  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1389  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1388  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1387  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1386  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1385  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1384  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1383  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ