دریور

sao-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۱ - ۴:۱۰
SAO Jobs

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

Sorry...This form is closed to new submissions.

عنوان وظیفه    : دریور

وزارت / اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت           : کابل

بخش            :  ریاست دفتر، مشاوریت حقوقی و ریاست تفتیش داخلی

بست              :(7) 

تعداد بست       :( سه بست)

گزارشدهی به   : بخش مربوطه

گزارشگیری از : ندارد

کود              :051الی66-90-05-036

هدف وظیفه: پیشبرد امور حمل و نقل کارکنان اداره مربوطه در اوقات معینه.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. حصول اطمینان کامل از فعال بودن وسایط نقلیه مطابق به سجل که به وی محول میگردد.
 2. استفاده درست و مسئولانه از وسایط نقلیه مربوطه جهت حفظ، نگهداری و جلوگیری از فرسایش و استهلاک قبل از وقت آن.
 3. پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی به منظور جلوگیری از حوادث ترافیکی.
 4. توقف و پارک نمودن وسایط بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین جهت جلوگیری از بی نظمی در صحن اداره مربوطه.
 5.  تحویل و اعاده پرزه جات داغمه وسایط که تجدید میگردد غرض طی مراحل و اجراأت بعدی آن.
 6. حفظ اسناد مربوطه مانند جواز سیر، لایسنس و کتابچه گردش جهت تنظیم بهتر امور دریوری شان.
 7.  ارایه گزارش نیازمندیهای وسایط مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن وسایط.
 8.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

 • داشتن سند جواز راننده گی.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنایی در مورد چگونگی مراقبت و استفاده از وسایط
 • فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی
 • توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه

آدرس الکترونیکی: sao.hr2017@gmail.com

دانلود فورم کاریابی