د تفتیش عالي ادارې د نظارت بورډ راپورونه

گزارش هیئت نظارتی در ولایات بدخشان و بغلان