دکړنو پلټنې (عملکرد) رپوټونه

# راپور د خلکو لپاره د پلټنې راپور
د کړنو د پلټنی راپور  
1

گزارش تفتیش تطبیق و مؤثریت پالیسی حفظ و مراقبت دارایی‌های ادارات عامه 

گزارش تفتیش تطبیق و مؤثریت پالیسی حفظ و مراقبت دارایی‌های ادارات عامه برای شهروندان  

2

گزارش تفتیش عملکرد شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی شهر کابل

تفتیش عملکرد شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی شهر کابل(گزارش تفتیش برای شهروندان)

3

گزارش تفتیش عملکرد چگونگی تطبیق و مؤثریت طرزالعمل میزان معاشات کارکنان قراردادیNTA در ادارات دولتی سال ۱۳۹۹ 

گزارش تفتیش عملکرد چگونگی تطبیق و مؤثریت طرزالعمل میزان معاشات کارکنان قراردادیNTA در ادارات دولتی سال ۱۳۹۹ برای شهروندان

4

  گزارش تفتیش عملکرد پیرامون تطبیق پروژه میثاق  شهروندی (CCAP) توسط وزارت احیا و انکشاف دهات 

  گزارش تفتیش عملکرد پیرامون تطبیق پروژه میثاق شهروندی برای شهرواندان

5

 گزارش تفتیش عملکرد برنامه اهداف انکشاف پایدار-افغانستان 

 گزارش تفتیش عملکرد براي شهروندان (برنامه اهداف انکشاف پایدار-افغانستان) 

6 گزارش تفتیش نهادهای تحصیلات عالی- خصوصی۱۳۹۹

تفتیش عملکرد نهادهای تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷

7 گزارش تفتیش مشارکتی چگونگی عرضه خدمات مرکز گرمی مکروریان ها1399
 
8 گزارش تفتیش عرضه خدمات و جمع آوری عواید گمرک ولایت ننگرهار1399

نتایج تفتیش عملکرد در مورد عرضه خدمات گمرکی و جمع آوری عواید گمرک ولایت ننگرهار برای شهروندان 

9 تفتیش عملکرد سیستم سنجش صرفیه و خدمات برق د افغانستان برشنا شرکت

گزارش تفتیش برای شهروندان د افغانستان برشنا شرکت

10 تفتیش عملکرد اجراآت اداره مستقل انکشاف زون پایتخت طی سالهای 1395 الی 1397

گزارش تفتیش برای شهروندان اداره مستقل انکشاف زون  پایتخت

گزارش های سال 1398 تفتیش عملکرد  
1 تفتیش عملکرد سیستم تدارکات وزارت صنعت و تجارت سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ گزارش تفتیش برای شهروندان (سیستم تدارکات وزارت صنعت و تجارت)
2 1398(INSET) گزراش تفتیش مشارکتی علمکرد پروژه ارتقا ء ظرفیت ر یاست تر بیه معلم 6 1398(INSET) گزراش تفتیش مشارکتی علمکرد پروژه ارتقا ء ظرفیت ر یاست تر بیه معلم 6
3 گزارش تفتیش پروژه ترمیم، حفظ و مراقبت سرک دورانی کابل - جلال آباد وزارت فواید عامه 1398 گزارش تفتیش پروژه ترمیم، حفظ و مراقبت سرک دورانی کابل - جلال آباد وزارت فواید عامه 1398
4 گزارش تفتیش عملکرد اجراآت تدارکاتی وزارت شهرسازی و اراضی 1398 گزارش تفتیش عملکرد اجراآت تدارکاتی وزارت شهرسازی و اراضی 1398
5 گزارش تفتیش عملکرد اجراآت ریاست های کنترول ساختمان های اساسی 1398 گزارش تفتیش عملکرد اجراآت ریاست های کنترول ساختمان های اساسی 1398
6 گزارش تفتیش عملکرد پروژه ) 840012 ) انکشاف زون پایتخت 1398 گزارش تفتیش عملکرد پروژه ) 840012 ) انکشاف زون پایتخت 1398
7 گزارش نهایی اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی 1398 گزارش نهایی اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی 1398
گزارش های سال 1397 تفتیش عملکرد  
1 گزارش نهائی بررسی عملکرد وزارت اقتصاد  
2 گزارش تفتیش عملکرد وزارت دفاع ملی  
3 فشرده گزارش تفتیش عملکرد وزارت دفاع ملی  
4 گزارش بررسی عرضه خدمات وسنجش صرفیه برق دافغانستان برشنا شرکت 1397  
5 گزارش تفتیش عملکرد سیستم تدارکات وزارت معادن و پترولیم1397  
6 گزارش تفتیش عملکرد سیستم تدارکاتی وزارت مالیه1397  
گزارش های سال 1396 تفتیش عملکرد  
1 گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری  
2 گزارش وزارت تجارت و صنعت-نهایی1396  
گزارش های سال 1395 تفتیش عملکرد  
1 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین(صفحات نخست)  
2 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین(گزارش کامل)  
3 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد وزارت انرژی و آب (صفحات نخست)  
4 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد وزارت انرژی و آب (گزارش کامل)  
5 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد سیستم کمک های بشردوستانه و پاسخ دهی در حاالت اضطرار  در وزارت دولت دراموررسیدگی باحوادث  
گزارش های  سال 1394 تفتیش عملکرد  
1 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش پیرامون تفتیش عملکرد ومحیطی شاروالی کابل) صفحات نخست)  
2 گزارش  رئیس اداره عالی تفتیش پیرامون تفتیش عملکرد ومحیطی شاروالی کابل (گزارش کامل)  
3 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد پروژه های وزارت فواید عامه(صفحات نخست)  
4 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد پروژه های وزارت فواید عامه(گزارش کامل)  
گزارش های سال 1393 تفتیش عملکرد  
1 گزارش تفتیش عملکرد در وزارت تحصیلات عالی  
2 گزارش تفتیش عملکرد در وزارت صحت عامه (صفحات نخست)  
3 گزارش کامل تفتیش عملکرد در وزارت صحت عامه