زندگینامه رئیس عمومی

محمد نعیم حقمل فرزند محمد کاتب در سال 1980 میلادی در مرکز ولایت سرپل در یک خانواده متدین دیده به جهان گشود.

 آقای حقمل از سال 2012 میلادی بدینسو عضو (ACCA)  بوده و همچنان از سال 2015 میلادی عضو انستیتوت امور مالی و حسابداری عامه (CIPFA)  کشور انگلستان می‌باشد. نامبرده علاوه بر این مدرک لیسانس خود را در بخش حسابداری از پوهنتون اکسفورد بروکس  در انگلستان  بدست آورده  و در سال 2013 میلادی ماستری خود را در اداره و تجارت (MBA) ازپوهنتون ساینس و تجارت جهانی از کشور مالیزیا با تخصص در مدیریت استراتژیک؛ دریافت نموده است.

 آقای حقمل برعلاوه داشتن تحصیلات عالی، آموزش های مسلکی ومدیریتی را در بخش های تحلیل صورت  حسابات مالی، اصول و چهارچوب اساسی حسابداری، تفتیش مالی، سیستم مدیریت محیط، تحلیل هزینه قیمت، سیاست مالی، معیارات برای صورت های حسابات مالی، نوشتاری تجارت و آگاهی در مورد امنیت سایبرها از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا ((USAID و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP)) در داخل وخارج کشور فرا گرفته است.

 محمدنعیم حقمل، بیشتر از 12 سال تجربه کار مسلکی و تخصصی در بخش های مدیریت، محاسبه، مدیریت مالی و تفتیش را دارا می‌باشد. نامبرده  ابتدا کار مسلکی خویش را در سال 2006 میلادی به حیث معاون محاسب، در مؤسسه پاملرنه آغاز و سپس در اوایل سال 2007 میلادی در پروژه بانک جهانی در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به حیث کارمند مالی تغییر وظیفه نمود. آقای حقمل پس از یک سال تجربه و عملکرد فوق العاده ای که در همان پروژه داشت به حیث آمر مالی ارتقاء نموده و تا سال 2012 میلادی در پروژه مذکور ایفای وظیفه نمود.

 وی  در اواخر سال  2012 میلادی در یکی از  شرکت های خدمات مالی بنام افغانستان هولدینگ گروپ(AHG) به حیث مدیر مالی  به فعالیت آغاز و بیشتر اوقات خود را در آن نهاد، بخاطر ارائه  برنامه های آموزشی  به کارمندان مالی و حسابی و همچنان کارمندان تصفیه مالیاتی سپری نمود.

آقای حقمل پس از ختم ماموریت در همان سال به ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه پیوست و در آنجا به حیث کارشناس تفتیش برای مدت کوتاه خدمت نموده و افزون برآن در برنامه انکشافی سازمان ملل متحدUNDP)) در بخش حکومتداری محلی از سال 2013 برای مدت دوسال به حیث آمر مالی ایفا وظیفه نموده است.

 سپس به حیث تحلیلگر مالی در اداره انکشاف بین المللی امریکا ((USAID  ازاواخر سال 2014 میلادی برای مدت سه سال؛ ماموریت خویش را موفقانه به پایان رسانیده و در عین زمان؛  برنامه (ACCA) را در پوهنتون امریکائی افغانستان تدریس کرده است. ایشان پس از  انجام ماموریت به حیث رئيس کمیسیون پیگیری قضایای کابل بانک به عنوان معاون تأمینات، تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی  وظیفه  انجام داده است و اخیراً بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان رئیس عمومی اداره عالی بررسی تقرر حاصل نموده است.

آقای حقمل علاوه بر زبان های رسمی کشور به زبان انگلیسی نیز تسلط کامل دارد.