د انګلیسي زده کړو د ابتدايي او ثانوي کچې پایله

د انګلیسي ژبې د ازموینې پایله په منځنیو او ابتدايي دواړو کچو کې

شامل ابتدایِي 

۳۶۶۶

شامل ثانوي

۴۳