مقرره ادارات تفتیش داخلی

فــصل اول

احکــــام عمـــــومی

مـــــاده اول - ايـن مقــــرره مطابق بمـــاده ( 17) قانون اصـــول عمـــده تشکيل ووظايف وزارتهـــای جمهــوری افغــانستان بمــــنظـورتــنظـــيم فعــاليــت ادارات تفتــيش داخــــــــلی وزارت هـــا وادارات وضع گرديده است .

مـــــاده دوم - مطـابق بـه مصوبه شمـاره (2644) مؤرخ 17 قوس 1359 شورای وزيران جمهـوری افغانستان راجع بـه تأسيس تفتيش امـورداخلی ادارات ومؤسسات دولتی ، ادارات تفتيـش داخـلی درمـراکـزوزارت ها وادارات مـربوطه آن که واحد های تحت اثردارند ازطرف وزارت وادارات تأسيس ميگردد .

مـــاده سوم - ادارات تفتيش داخــــلی بحيث واحــــد تشکيــلاتی مستقيمأ تحت اثروزير وآمرين ادارات دولــتی فعاليت مينمايد .

مــاده چهارم- آمراداره تفتيش داخلی ازاجراآت اداره تفتيش داخلی وزارت ويـااداره در سيستم وزارت دربرابروزيرويا آمراداره مسؤليت دارد.

مـاده پنجــم - ادارات تفتيش داخــلی دراجــراآت خــود قــوانــين ، فـــرامين ، مصــوبه هـای شورای وزيران ، احکام اين مقرره ، تعليماتنامه استندردوسايراسناد که مسايـل کنترول فعاليـت های مالی واقتصادی وزارت ها وادارات ومؤسسات دولتی را تنظيم مينمايد مـــــــلاک عمـل قرارداده وتعميل دقيق آنرا تأمين ميکند .

مــاده ششم - براساس ايــن مقرره وزارت هـا وادارات لـوايح وظايف ادارات تفتيش داخــلی خويشرا با درنظرداشت مشخصات کار واحد های تحت اثر ترتيب ميدهند .

فصـــــل دوم

وظـــــــــــايــــــف

مـــاده هفتم - وظايف ادارات تفتيش داخلی عبارت اند ا ز:

1- اجـرای منظم تفتيش وبررسی فعاليت های مالی واقتصادی واحد های تحت اثــرمستقيم وزارات ها وادارات .

2 - رهنمايی وتنظيم فعاليت های ادارات داخلی در سيستم وزارت ها وادارات .

3 - تنظيم پيشنهاد درباره تکامل امور کنترول وتفتيش درسيستم وزارت ها وادرات .

4 - مساعــــدت ميـــتوديک وعمـــلی باادارات تفتيش داخلی واحد های تحت اثـردرسيسـتم وزارت هــــــا وادارات .

5- براساس نتايج تفتيش و بررسی، ترتيب پيشنهادجهت ارتقای مؤثريت توليد، تقليل قيمت تمــــام شـــد محصولات ، استفــــاده بهــــتراز قـــوای بشـری، سرمايه ثابت ذخايرمالی وجنسی ، تأمين حفاظت ملکيت ها، جلوگيری از مصارف غـير ضروری ، استفـــــاده غيرمعقول ازدارايی ها وتفتيش دسپلين دولتی .

6 - تـــرتيب فهـــرست مکمل واحــد های تحت اثـر وزارت واداراتيکه اداره تفتيش داخلی درآنها فعاليت مالی واقتصادی را تفتيش وبررسی مينمايد .

7- تفتــيش وبـــررسی فعـــاليت هـای مالی واقتصادی تصديها ، ادارات ومؤسسات دولتی مطابق پلان ونظربه لزوم ديد اداره واوامر مقامات مافوق خارج پلان .

8- تعمـــيل بـــررسی هـــای مـــوضوعی ازمســـايـــل جــــداگــــانه فعــــاليت هـای مالی واقتصادی ، بررسی ازتطبيق تصاميم وپيشنهادات تفتيش قبلی .

9- بــاساس تحلــيل وارزيـــابــی نـتايج تفتيش وبررسی ، ارايه پيشنهاد جهت رفع نواقص تشخيص شده وکنترول ازتطبيق آن .

10- اتخـــاذ تصاميم قــــانونی بـــرای جـــلوگيری ازاجراآت غيرقانونی ادارات ومؤسسات درجريان تفتيش .

11- مطلع ساختن عاجل مقام ذيصلاح از تخلفات واجراآت غيرقانونی تشخيص شده .

فصــــل ســــــــوم

ســـازمـانــدهــی فعــاليــت

ماده هشتم - اداره تفتيش داخـــلی پــــلان سالانه وربع وار اجرای تفتيش واحد های تحت اثررا ترتيب ودرآن حداقل اجرای تفتيش هر واحد تحت اثر يک مرتبه درسال پيشبينی ميگردد.

ماده نهـــم - درپــلان تفتــيش اسم مـــرجع ، مــوضوع ، تاريخ شروع وختم تفتيش وترکيب گروپهـای مفتشين تعين ميگردد.

ماده دهـــم - درتـــرکيب مفتشين عــلاوه بـــرکـــارکنـــان اداره تفتيش داخـــلی درصــورت ضرورت ازمتخصصين ساير واحد های تشکيلاتی وزارت واداره نيز استفاده ميگردد.

ماده يازدهم- پـــلان تفتيش ادارات تفتيش داخــــلی دروزارت ويــــااداره ازطــرف وزيـرويا آمراداره منظـــور ويک کـــاپی آن (15) روز قــبل از شروع مدت پلان برياست عمومی کنترول وتفتيش شورای وزيران جمهوری افغانستان جهــــت اطلاع ومنسجم ساختن امورکنترول وتفتيش ارايه ميگردد.

ماده دوازدهم- تفتيش وبـررسی درهـرمــورد بـه هــدايـت کتبی وزيرويا آمر اداره که مستقيمأ اجراآت ادارات تفتيش داخلی رارهبری مينمايد اجرآ ميگردد.

ماده سيزدهم - تفتيش تـوسط گروپ مفتشين اجـــــرآ ميگـــــردد . گـروپ مؤظف است درجريان مدت آمادگی اسناد ومدارک مربوط را مطالعه وپروگرام تفتيش راکه ازطــــــرف آمر تفتيش داخلی منظـــور مـيگردد تنظيم نمايـد . دراين پروگرام اجرای همزمان تفتيش خـــــزانه وموجودی جنسی درقدم اول درنظر گرفته ميشود.

ماده چهاردهم - آمــراداره تفتيش قبل ازشروع تفتيش راجع به پروگرام وپلان تفتيش خزانه وموجودی بعـــدازغــوررسی به اعضای گروپ تفتيش دساتير لازم ميدهد وبرای هرعضو تفتيش موضوعات قابل بررسی تفکيک ، حجم کارومعياد تعميل آن تعيين ميگردد.

ماده پانزدهم - آمراداره تفتيش داخلی طـورمــداوم ازاجراآت گـروپهای تفتيش درمحـل مراقبت نموده ودرانجام وظايف محوله مساعدت های ميتوديک وعملی مينمايد .

ماده شانزدهم - مفتشين درجــريان تفتيش بـــاآمــرين مراجع تحت تفتيش تدابيرلازم جهت رفع تخلفات وجبران خساره وارده اتخاذ مينمايند .

ماده هفدهــــم - هـرگاه مفتشين درجريان وياختم تفتيش با سؤ استفاده وسايرتخلفات قانونی که منجر به مصرف غــير قانونی وجوه دولت گردد مواجه گردند ، راپور مربوط ازطرف مفتشين تـــرتـــيب شده ، اســناد ومدارک آن توأم باتوضيحات کتبی اشخاص ذيدخل به امضای وزيريا آمراداره جهت تعقيب به حارنوالی ارجاع ميگردد.

ماده هجـــدهم - راپــور تفتيش بــه اساس نتايج تفتيش ترتيب ميشود که درآن تمام واقعيت ها ، تخلفات ونــــواقص تثبيت شـــــده بشمـــــول محتــــويـــات راپـور های مربوط وجداگانه درج ميگـــــردد. راپور تفتيش از طرف آمـر گروپ واعضای آن ، آمراداره ومدير محاسبه مرجع تحت تفتيش امضأ ميگردد.

ماده نزدهـــم - درآغــاز راپـورتفتــيش وبــررسی بطـورعمــوم سنديکه بــراسـاس آن تفتيش صورت گــــرفته ، مــوضوع تفتيش ، مـــرجع تحت تفتيش ، دوره تفتيش ، تـاريخ شروع وختم تفتيش ، اسمــای آمــراداره ومديـــر محاســبه ايـــکه دردوره تفتيش تحت تفتيش مسؤل اجراآت اداره بوده انـــد واينکه کــــدام معـاملات مالی واقتصادی تحت بررسی مفصل وکدام يک تحت بررسی قيدی قرارگرفته تذکرداده ميشود .

مـاده بيســــتم - نـتايج تفتيش درراپـور به اساس تسلسل موضوعات که درپروگرام منظـورشـده تفتيش تشريح شده است گنجانيده ميشود.

ماده بيست ويکم- نــواقص وتخلفاتيکه ازاثــرتفتيش تثبيت شـــده است درراپــوربطورعينی ومشخص فــورمـولبندی ميگردد . اشخاص متخلف ، صورت تخلف آنها ، اسناد وقوانين که ازآن تخلف صــورت گــرفته ، خسـاره وارده تــوأم بــا تــوضيحات کتبی اشخــاص ذيدخـل درراپورگنجانيده ميشود .

ماده بيست ودوم- آمـر تفتيش داخـلی نـتايج تفتيش را بعداز غوردرظرف (20) روز به آمريکه تفتيش راتجــويزنمــوده گــزارش مــيدهــد وبمنظوربهتــرشـدن فعاليت مالی واقتصادی ورفع نــــواقص بــرملاشده جــبران خسـاره وارده ويا تعقيب عدلی اشخاص مسؤل به اساس هدايت وی اجراآت لازم مينمايد .

ماده بيست وسوم - اداره تفتيش داخـلی احصــاييه مـــنظم نتايج تفتيش را تـــنظيم نمـوده ، اجرای تمام تصاميم وهـــدايات رانظــر به نـتايج تفتيش جهت جبران خساره وارده تعقيب وکنترول مينمايد. به اين منظور پلان بررسی مخصوص تطبيق تصامــيم مطابق به نتايج تفتيش تنظيم وتعميل ميگردد.

ماده بيست وچهارم- تفتيش وبررسی توسط اداره تفتيش داخلی مطابق تعليماتنامه تنظيم واجـــــــــرای تفتيش وپروگرام منظورشده انجام ميشود.

ماده بيست وپنجم - اداره تفتيش داخــلی وزارت هــا وادارات از واحد های تحت اثر مطابق فورم (1) تفتيش داخـــلی راپـــوراخـــذ وتـــــاريخ ارايــه ايــن راپورها از طرف وزارت واداره تعيين ميگـــــــــردد.

ماده بيست وششم - بعــدازختم هــر ششـماه اداره تفتيش داخلی راپورتوحيدی وزارت واداره را طبق فـــورم (1) تفتيش داخـلی ترتيب نموده ودرظرف (20) روز برياست عمومی کنترول وتفتيش شــورای وزيران جمهوری افغانستان ، وزارت ماليه ، اداره احصاييه مرکزی وبه ساير مراجع که به آنها راپور های سالانه يا ربعوار ارسال مينمايد ارسال ميدارد.

ماده بيست وهفتم - آمرتفتيش داخلی لايحه وظايف کارمندان خودرامطابق هربست داخل تشکيل تنظيم وبه ايشان ابلاغ مينمايد وهرکدام دربرابروظايف محوله مسؤليت دارد .

ماده بيست وهشتم- مقــامات رهـــبری وزارت هـا وادارات تفتيش داخـــلی بطــور مداوم تدابيرمبــنی برارتقای سويه اختصاصی کارمندان وبالابردن کيفيت کنترول وتفتيش اتخاذ نمايند .

ماده بيست ونهم - رهنمايی ميـتوديـک کنترول فعا ليت های ادارات تفتيش داخلی وزارت ها وادارات را رياست عمومی کنترول وتفتيش شورای وزيران انجام ميدهد .

مــاده ســـــی ام - درادارات تفتــيش داخـــلی کــارمندانــيکه دارای تحصـيلات عالی وتعليمات متوسط مسلکی دررشته که جوابگوی مقتضيات آن ادارات باشد مقررميگردد .

ماده سی ويکــم - اين مقرره بعد از نشر درجريده رسمی نافذ ميگردد.