لیست شماره های تماس

#

اسم وظیفه موبایل ایمیل
1   رئیس دفتر ۰۲۰۲۵۲۱۵۱۰  
2 مفتي عزیزالرحمن حقاني امر اطلاعات و ارتباط عامه ۰۲۰۲۵۲۱۵۳۴ moftiazizurahmanhaqani@gmail.com
3 ذبیح الله ذکی مسؤل اطلاع رسانی ۰۲۰۲۵۲۱۵۳۴ zakizabih@gmail.com