لیست شماره های تماس

#

اسم وظیفه موبایل ایمیل
1   رئیس دفتر ۰۲۰۲۵۲۱۵۱۰  
2 حافظ جنیدالله حازق امر اطلاعات و ارتباط عامه ۰۲۰۲۵۲۱۵۳۴
junaidullah.1397@gmail.com
3 ذبیح الله ذکی مسؤل اطلاع رسانی ۰۲۰۲۵۲۱۵۳۴ zakizabih@gmail.com