عوایدي رپوټونه

د عوایدو راپورونه د فایل دانلوډ د راپور خلاصه
د   1396 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1395 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1394 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1393 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1392 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1391 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1390 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1389 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1388 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1387 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1386 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1385 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1384 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1383 کال راپور دا ځای کیکاږۍ  
د   1382 کال راپور دا ځای کیکاږۍ