کتابتون

د کتاب نوم د کتاب دانلوډ
تاریخچه دا ځای کیکاږۍ
تعلیمات نامه استندرد تفتیش و مساعدت های خارجی دا ځای کیکاږۍ
تعلیمات نامه استندرد تفتیش داخلی دا ځای کیکاږۍ
رهنمودهاى اجراى استندردهاى تفتیش عملکرد دا ځای کیکاږۍ
رهنمود بازرسى حساب قطعیه دولت دا ځای کیکاږۍ
رهنمود تفتیش رعایت قانون و مقررات دا ځای کیکاږۍ
تفتيش بر اساس خطر در سکتور عامه دا ځای کیکاږۍ
معیارات تفتیش انتوسای دا ځای کیکاږۍ
کتاب فرهنگ اصطلاحات مسلکی دا ځای کیکاږۍ
نگاهی به گذشته راهی به آینده دا ځای کیکاږۍ
اصول اساسی تفتیش سکتور عامه دا ځای کیکاږۍ
اصول اساسی تقتیش عملکرد دا ځای کیکاږۍ
اصول اساسی تفتیش رعایت قوانین و مقررات دا ځای کیکاږۍ