د ادارې موخې

د ادارې موخې د قانون له مخې

لاندې چارې ددغه قانون موخې تشکیلوي

  •  ددولتي ادارو د بودجې دعوایدو او لګښتونو تحقق
  •  دتقنیني سندونو له حکمونو سره دهغو دولتي ادارو او نورو مراجعو دمالي او حسابي  فعالیتونو مطابقت چې پیسې یا عامه شتمنۍ په واک کې لري اویا له هغو څخه ګټه اخلي.
  • دهغو دولتی ادارو او نورو مراجعو په حساب ورکونه کې شفافیت چې پیسې یا عامه شتمنۍ په واک کې لري او یا له هغه څخه ګټه اخلي.
  • دکنترول او پلټنې له لارې دعامه شتمنیو سا تنه.
  •  د نورو هغو نهادونو دفعالیتونو داقتصادیتوب،موثریت او اغیزناکتیا په اړه ډاډ تر لاسه کول،چې عامه وجوه لري یا له هغو څخه ګټه اخلي.
  •  د ناقانونه،ناموثرو،بی کټو،غیر اقتصادي او نورو ناسمو مالي ،حسابي او اقتصادي فعالیتونوپیژندل او دهغو د نیمګړتیاوو وړاندیز.